برآورد زی‌توده، کربن ترسیب‌یافته و سطح برگ گونه کیکم (Acer monspessulanum) در جنگل‌های زاگرس میانی (بررسی موردی: منطقۀ قلعه‌گل استان لرستان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

2 دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و کشاورزی ساری، ساری، ایران.

چکیده

این پژوهش برای بررسی مقدار ترسیب کربن و زی­تودۀ درختان کیکم در منطقه قلعه­گل استان لرستان انجام شد. از این­رو با استفاده از روش نمونه­برداری کاملاً تصادفی، تعداد 30 اصله درخت کیکم انتخاب شدند و ویژگی­های کمی مانند قطر بزرگ و کوچک تاج، ارتفاع درخت، طول تاج و قطر برابرسینه مورد نظر در آن­ها اندازه­گیری شد. سپس تعداد پنج برگ در ارتفاع یک و نیم متری از هر چهار جهت تاج درخت جمع­آوری و وزن تر و وزن خشک آن­ها اندازه­گیری شد. بعد از احتراق برگ­ها و توزین خاکستر برگ­های خشک­شده، مقدار کربن به­دست آمد. همچنین مقدار دی­اکسید کربن جذب شده توسط برگ­ها پس از اعمال ضریب 67/3 در مقدار کربن آلی ذخیره شده در برگ­ها برآورد شد. نتایج نشان داد که میانگین زی­توده، کربن ترسیب­یافته و متوسط مقدار جذب دی­اکسید کربن از جو در هکتار به­ترتیب 17/8 و 57/8 و 45/31 کیلوگرم و مقدار سطح برگ 868/0 متر مربع در هکتار برآورد شد. تفاوت معنی­داری بین میانگین کربن ترسیب­یافته و زی­تودۀ برگ، در چهار جهت جغرافیایی تاج درخت وجود دارد. در حالی­که میانگین سطح برگ در احتمال 95 درصد تفاوت معنی­داری را نشان نداد. مقدار زی­تودۀ برگ در جهت شرق و مقدار کربن ترسیب­یافته در جهت غربی بیشترین مقدار را به­خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of biomass, carbon sequestration and leaf area of Acer monspessulanum in Middle-Zagros, case study: Ghaleh Gol forests in Lorestan province

نویسندگان [English]

  • zohre khalili ardali 1
  • zahra Mirazadi 2
  • Ramin Mansuor samaie 3
1 Forestry, university Lorestan, KHorramabad, Iran
2 - Ph.D. Forestry, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoramabad, I.R. Iran
3 Ph.D. student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I.R. Iran.
چکیده [English]

This research aimed to investigate carbon sequestration and biomass of Acer monspessulanum stands in Ghale Gol region. For this purpose, 30 Acer monspessulanum trees were selected using random sampling method, and quantitative characteristics including big and small crown diameters, tree height, crown height and DBH of them were measured and recorded. Then, of all geographical aspect 5 leaves at a height of 1.5 meters of crown tree were collected. At first wet weight of leaves were measured, then dried leaves were weighted again. Amount of carbon was obtained after burning leaves and weighing ash of dry leaves. Also, amount of carbon dioxide absorbed by the leaves after applying 3/67 in the amount of organic carbon stored in the leaves was estimated. The results showed that biomass average, carbon sequestration and the average amount of carbon dioxide absorbtion, were measured 8.17, 8.57 and 31.45 kg per ha respectively, and the leaf area was estimated 0/868 m2 / ha. Probability level, there is a significant difference between the average of carbon sequestration and biomass, in four geography tree crown aspects. However, at 95% probability level there isn’t significant difference between the average leaf areas, at four geography aspect. Amount of leaf biomass in the east aspect and amount of carbon sequestration in the western aspect were higher than other aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acer monspessulanum
  • Biomass
  • Carbon sequestration
  • Ghaleh Gol forest