ارزیابی نقش آبگرمکن‌های خورشیدی در کاهش مصرف چوب سوخت جنگل‌نشینان زاگرس مرکزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 استادیار، گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

تخریب عرصه­های جنگلی برای رفع نیازهای سوختی جنگل­نشینان آسیب­های جبران­ناپذیری به این منابع وارد ساخته است. استفاده از انرژی­های نو به­ویژه بهره­گیری از انرژی خوشیدی راهکار موثری برای جایگزینی چوب سوخت در روستاهای جنگلی است. یکی از ابزارهای مورد استفاده برای گرم­کردن آب از روش انرژی خورشیدی، آبگرمکن­های خورشیدی است که استفاده از آن­ روز به­روز در­حال افزایش است. در این پژوهش اثر به­کارگیری آبگرمکن­های خورشیدی در کاهش وابستگی خانوارهای جنگلی شهرستان لردگان در استان چهار محال و بختیاری به چوب هیزمی بررسی شد. در مجموع 40 خانوار که به مدت سه سال از آبگرمکن خورشیدی استفاده کرده­اند، در قالب سه روستای له­دراز، لیرابی و سرپوت در بخش مرکزی شهرستان لردگان مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج این پژوهش قبل از نصب آبگرمکن‌های خورشیدی متوسط مصرف سالانه چوب هیزمی برای گرم کردن آب برابر 17/19 مترمکعب برای هر خانوار بوده است، که این مقدار بعد از نصب آبگرمکن به 72/2 متر مکعب کاهش یافته است. این کاهش 86 درصدی مصرف چوب نشان از موفقیت به­کارگیری آبگرمکن‌های خورشیدی برای کاهش مصرف چوب سوخت در روستاهای جنگلی شهرستان لردگان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Role of Solar Water Heaters in Reducing Fuel Wood Consumption for Forest Dwellers in Central Zagros

نویسندگان [English]

  • fatemeh eshaghi 1
  • Beytollah mahmoudi 2
1 MS.C. of forestry, Faculaty of natural resources and earth sciences, Shahrekord university
2 Assistant Professor, Department of forest sciences, Faculaty of natural resources and earth sciences, Shahrekord university.
چکیده [English]

Destruction of forest areas to meet the fuel needs of forest dwellers has caused irreparable damage to these resources. The use of new energy, especially the use of solar energy, is an effective solution for replacing fuel wood in the country's forest villages. One of the tools used to heat water through solar energy is solar water heaters that their use are increasing day by day. In this research, the effect of using solar water heaters on reducing the dependence of forest households of Lordegan Township in Chaharmahal-o- Bakhtiari province has been studied and analyzed. A total of 40 households using solar water heater for three years were surveyed in the three villages of Lahderaz, Lirabi and Sarpoot in the central part of Lordegan city. According to the results of this study, before the installation of solar water heaters, the average annual consumption of wood for heating water was 19.17 cubic meter per household, which was reduced to 2.72 cubic meters after installation of the water heater. This 86% reduction in fuelwood consumption is indicative of the success of the solar water heater project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar energy
  • Firewood
  • Lordegan Township