سنجش اثرهای تغییر کاربری زمین و برآورد هزینه‌های اتلاف ظرفیت ذخیره‌سازی و ترسیب کربن در سرزمین جنگلی هیرکانی با استفاده از مدل InVEST

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، دکترای اقتصاد محیط‌زیست، پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط‌ زیست

2 استادیار پژوهشی، دکترای برنامه‌ریزی محیط‌زیست، پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط‌زیست، تهران ایران

3 عضو گروه پژوهشی اقتصاد محیط‌زیست، دکترای مدیریت محیط‌زیست، پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط‌زیست، تهران. ایران

4 عضو گروه ارزیابی و مخاطرات محیط‌زیست، دکترای شیمی، پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط‌زیست

چکیده

در این پژوهش ابتدا روند تغییرات پوشش/ کاربری سرزمین جنگلی دو هزار و سه هزار در شهرستان تنکابن در استان مازندران در دوره زمانی 95-1363 با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای تعیین شد. سپس اثرهای تغییرات پوشش/ کاربری بر کمیت ترسیب و ذخیره کربن طی دوره زمانی مذکور با استفاده از مدل کربن InVEST مورد نقشه­سازی، کمی­سازی و ارزش‌گذاری قرار گرفت. نتایج نشان داد که 18 درصد از پوشش جنگلی متراکم و 55 درصد از پوشش جنگلی کم­تراکم طی سه دهه کاهش یافته است و 63 درصد به پوشش جنگلی نیمه­متراکم اضافه شده است. اثرهای ناشی از این تغییرات ساختاری در پوشش جنگلی موجب شده تا توان ترسیب کربن به مقدار 1927474 تن کاهش یابد. این مقدار کاهش، خسارتی معادل 80/53.137.258 دلار آمریکا (معادل 568.568.699.160 میلیارد ریال) طی سه دهه ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land use change impacts and cost estimation of capacity loss of carbon storage and sequestration in the Hyrcanian forested landscape using InVEST model

نویسندگان [English]

  • jalil badamfirooz 1
  • ardavan zarandian 2
  • roya mousazadeh 3
  • seyedeh bahareh azimi 4
1 Assistant Professor of Research, PhD in Environmental Economics,Research Center for Environment and Sustainable Development, RCESD, Department of Environment, Tehran, Islamic Republic of Iran.
2 1. Assistant Professor of Research, PhD in Environmental Planning,Research Center for Environment and Sustainable Development, RCESD, Department of Environment, Tehran, Islamic Republic of Iran.
3 Member of the Research group of Environmental Economics, PhD in Environmental Management Research Center for Environment and Sustainable Development, RCESD, Department of Environment, Tehran, Islamic Republic of Iran.
4 Member of the Research group of Environmental Assessment and Risk, PhD in Organic Chemistry, Research Center for Environment and Sustainable Development, RCESD, Department of Environment, Tehran, Islamic Republic of Iran.
چکیده [English]

In this study, firstly, the process of changes in land coverage/usage was determined through satellite image analysis in the Dohezar and Sehezar forested landscape in Tonekabon County, Mazandaran Province during the years of 1984-2016 .Then, impacts of changes in land coverage/usage on the quantity of carbon sequestration and storage were mapped, quantified and valued using InVEST carbon model within the same time period. The result showed that dense and low-dense forest cover have been decreased by 18 and 55 percent, respectively during three decades, while semi-dense forest has been increased by 63 percent. It was also found that the effects of these structural changes in forest cover have reduced carbon sequestration capacity by 1927474 tons. This reduction has caused a loss of 53,137,258.80 US $ (equivalent to 568,568,699,160 billion rials) over three decades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dohezar & Sehezar forested watershed
  • Ecosystem services
  • Carbon spatiotemporal dynamics