گزارش طغیان زنبور برگخوار درخت زبان‌گنجشک (Tomostethus sp. (Hymenoptera: Tenthredinidae)) از ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

تاکنون آفات متعددی از روی درختان زبان­گنجشگ گزارش شده و زنبورهای برگ­خوار زبان­گنجشک از جنس Tomostethus در زیر خانواده Blennocampinae یکی از آفات مهم این درخت است به­طوری که مواردی از طغیان آن در اروپا گزارش شده است. پژوهش حاضر در بهار سال 1396 طی طغیان شدید زنبور برگ­خوار زبان­گنجشک در استان آذربایجان غربی، مناطق جنگلی زاگرس شمالی انجام شد. شناسایی نمونه­های جمع­آوری_شده زنبور با روش مولکولی و توالی­یابی قسمتی از ژن COI انجام شد. نتیجه بلاست توالی­ها در بانک ژن نشان داد که توالی این حشره متعلق به جنس Tomostethusو شبیه به گونه T. nigritus با شباهت 92 درصد است. زنبور برگ­خوار درختان زبان­گنجشک به شکلی آرام در حاشیه رودخانه زاب در استان آذربایجان غربی در حال پراکنده­شدن است. پژوهش اولیه حاضر در مورد وجود و شیوع این آفت در زاگرس شمالی باید به­صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. توصیه می­شود جزئیات جنبه­های کنترل و نظارت شدید، برای مدیریت این آفت مهاجم برای متولیان امر حفاظت جنگل­ها، در آینده مورد بررسی قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The outbreak report of ash defoliator sawfly, Tomostethus sp. outbreak (Hymenoptera: Tenthredinidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Tavakoli 1
  • Asadollah Hosseini-Chegeni 2
  • Samad Khaghaninia 1
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Lorestan, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Until now, many pests associated with the common ash and its outbreaks from Europe have been reported including the ash sawfly, Tomostethus (Blennocampinae). The present study was carried out in spring of 2017 following the severe outbreak of the ash sawfly in West Azarbayjan, north Zagros forests. The collected specimens were identified using molecular methods and sequencing of a partial COI. The Blast results showed a sequence of the present study is related to the genus Tomostethus and the species, T. nigritus with 92 percent similarity. The ash sawfly is dispersed as calmly on the margin of the Zab River in West Azarbayjan province. The current primary study on the existence and prevalence of this pest in northern Zagros should be considered seriously and details of the aspects of intense control and monitoring should be determined for the management of the invading pest in the attention of forestry conservation officials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COI
  • Fraxinus angustifolia
  • North Zagros
  • Outbreak
  • Sawfly