مدل‌سازی خشکیدگی درختان بلوط ایرانی تحت تأثیر عوامل فیزیوگرافی در جنگل‌های دالاب ایلام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

2 استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

3 دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، علاوه بر تأثیر عوامل فیزیوگرافی شیب (سه کلاسه)، جهت (چهار جهت اصلی) و ارتفاع از سطح دریا (سه کلاسه) بر زوال درختان بلوط ایرانی، مدل­سازی خشکیدگی درختان بلوط ایرانی تحت تأثیر عوامل فیزیوگرافی در جنگل­های دالاب ایلام بود. بدین منظور، محدوده­ای به مساحت 509 هکتار از جنگل­های دالاب ایلام انتخاب شد و تعداد 100 قطعه نمونه دایره­ای شکل (20 آری) به روش نمونه­برداری منظم تصادفی با ابعاد شبکه 250×200 متر برداشت شد. در داخل قطعات نمونه علاوه بر مشخصات فیزیوگرافی هر قطعه نمونه، درصد خشکیدگی درختان اندازه‌گیری شد. برای بررسی تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر خشکیدگی جنگل­ها از آزمون­های­ تجزیه واریانس و دانکن استفاده شد. برای مدل­سازی خشکیدگی درختان از رگرسیون لجستیک استفاده شد. برای ارزیابی مدل رگرسیون لجستیک از آزمون­های اوم­نی­بوس، لگاریتم­ درست­نمایی و ضریب تعیین پزودو استفاده شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که عوامل فیزیوگرافی تأثیر معنی­داری بر خشکیدگی درختان بلوط داشتند. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش شیب و ارتفاع از سطح دریا، مقدار خشکیدگی نیز افزایش می­یابد و کمترین و بیشترین مقدار خشکیدگی به­ترتیب مربوط به جهت­های شرقی و جنوبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decline modelling of Quercus brantii under effects of physiographic factors in Dalab forests of Ilam

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Mirzaei 1
  • Amir Eslam Bonyad 2
  • Reza Akhavan 3
  • Ramin Naghdi 2
1
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh sara, Iran
3 Associate Professor, Forest Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

In addition to investigate effects of physiography factors including of slope (3 classes), aspect (4 classes), height above sea level (3 classes) on decline of oak trees, the aim of this study was decline modelling of Quercus brantii under effects of physiographic factors in Dalab forests of Ilam province. For this purpose, 509 hectares of Dalab forests of Ilam province were selected. Based on systematic-random sampling method with 200 × 250m dimensions, 100 circular plots (2000 m2) were measured. In each sample, physiography factors and percentage of decline were measured. ANOVA and Duncan tests were used to compare of oak decline in different physiography factors. Logistic regression model was used for modelling of oak decline. Omnibus test, log-likelihood and pseudo r-square coefficients were used to evaluate the logistic regression model. The results of ANOVA test showed that physiography factors had a significant effects on the oak decline. Also the results showed that with increasing slope and altitude, decline of oak trees was increased. The results showed that the lowest and highest of tree decline were belong to east and south aspects respectively. The results of this study can conserved areas that have oak decline, to be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decline
  • Logistic regression
  • Physiography factors
  • Quercus persica
  • Zagros forest