برآورد مقدار انتشار ترکیبات آلی فرار بیوژنیکی به وسیلۀ‌ درختان شهری با استفاده از مدل i-Tree Eco (بررسی موردی: شهر تبریز)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست- دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش با بهره‌گیری از مدل i-Tree Eco ضمن ارزیابی ساختار جامعه درختان شهری تبریز مقدار انتشار ایزوپرن و مونوتوپرن توسط درختان برآورد شد. نتایج بیانگر کاربرد موفقیت‌آمیز مدل در منطقه مورد بررسی بوده و نشان داد که جامعه درختان شهری با درصد پوشش 4/9 درصدی در سال 6/18428 و 5/49757 کیلوگرم مونوترپن و ایزوپرن را نشر می‌دهند. کاربری زمین فضای باز و 10 گونه درختی از 48 گونه شناسایی­شده به­ترتیب مسئول 3/63 و 22/92 درصد از کل انتشارات سالیانه ترکیبات آلی فرار بودند. گونه‌های White poplarو Austrian pine به‌ترتیب بیش‌ترین مقدار انتشار ایزوپرن و مونوترپن را بر عهده داشتند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های آتی کاشت درختان شهری از گونه‌هایی با مقدار انتشار ترکیبات آلی فرار پایین‌تر استفاده شود تا منتج به کاهش تشکیل ازون و کربن مونواکسید در اتمسفر شود. نتایج این پژوهش می‌تواند در مدیریت بهتر محیط‌زیست و فضای سبز شهری کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating biogenic volatile organic compounds (BVOCs) emitted by urban trees using i-Tree Eco model, case study: Tabriz city

نویسندگان [English]

  • Vahid Amini Parsa 1
  • Esmaiel Salehi 2
  • Ahmad.Reza Yavari 2
1 PhD candidate in Environmental planning
2 Associate Prof., Department of Environmental Planning, Management and Training, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, I.R. Iran.
چکیده [English]

We assessed the urban trees structure in Tabriz city and estimated the isoprene and monoterpenes emission using i-Tree Eco model. The results indicated that the i-Tree Eco model could be used as a successful method in Iran. Estimations of i-Tree Eco model showed that urban trees with 9.4% tree cover emitted 18428.6 and 49757.5 monoterpenes and isoprene during the year 2015. Open spaces and the ten tree species among the existing 48 species accounted for 63.3 and 92.22% of the total emission respectively. In the other hand White poplar and Austrian pin emitted the highest amount of isoprene and monoterpenes. Our results suggest that to plant the trees that emit fewer BVOCs in order to help to reduce the ozone level in cities. The results of this study could be used in proper urban environments and green infrastructure management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Isoprene
  • Urban forest
  • Monoterpene