اثر ترکیب تاج پوشش بر مقدار لاشریزی، تنفس و برخی خصوصیات خاک در توده های خالص و آمیخته راش و ممرز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 استادیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

4 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

چکیده

این پژوهش برای بررسی تأثیر توده­های خالص و آمیخته راش و ممرز بر مقدار لاشریزی، مشخصه­های خاک و تنفس در جنگل آموزشی-پژوهشی دارابکلا ساری انجام شده­ است. تعداد 10 قطعه­نمونه دایره­ای (10 آر) در هرکدام از سه توده به روش تصادفی در­نظر گرفته­ شد. نمونه­های خاک از عمق صفر تا 10 سانتی­متر برداشته شده و خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آنها اندازه­گیری شد. برای اندازه­گیری لاشریزی تعداد 10 تله لاشبرگ به ابعاد 50×50 سانتی­متر در هرکدام از توده­ها قرار داده­ شد و لاشریزه­ها هر دو ماه یک­بار جمع­آوری شد. نتایج نشان­ داد که مقدار اسیدیته، نیتروژن کل، درصد شن، سیلت، مقدار تنفس خاک و مقدار لاشبرگ در توده­های مختلف تفاوت معنی­داری را نشان داده ­است. بیشترین مقدار لاشریزی برگ در مهر و کمترین مقدار آن در فروردین‌ماه مشاهده شده­ است. محاسبه مقدار عناصر ­غذایی ورودی به کف جنگل و تجزیه آماری آن­ها نشان ­داد که تمامی عناصر اندازه­گیری شده شامل کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم تفاوت­های معنی­داری را بین توده­ها نشان داده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of canopy composition on litterfall rate, respiration and some Soil properties in pure and mixed stands of beech and hornbeam

نویسندگان [English]

  • Atena Kianmehr 1
  • Seyyed Mohammad Hojati 2
  • Yahya Kooch 3
  • Farhad Ghasemi agh bash 4
1 Ph.D. student of Ecology and Forestry, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I. R. Iran.
2 Associate professor, Department of forestry, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I. R. Iran.
3 Assisment professor, Forest Department, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, I. R. Iran.
4 Assistant professor, Department of Rangland and Watershed management, Faculty of Natural Resource and Environment, Malayer, I. R. Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of pure and mixed stands of beech and hornbeam on soil properties, soil respiration andlitterfall rate in Sari educational-research forest of Darabkola. Ten circular plots were randomly considered in each of the three stands. Soil samples were taken at a depth of 0 - 10 cm and soil chemical and physical properties were measured. To collect litter, 10 litter traps (50 × 50 cm) were placed in the stands and the litter was collected every two months. Results showed that soil acidity, total nitrogen, sand and silt percentage and soil microbial respiration were significantly different in different stands. The studied stands showed a significant difference between the amounts of litter. According to the results, the highest and lowest amount of litter was observed in October and April, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Darabkola
  • Litter trap
  • Nutrient elements
  • Soil properties