ارزیابی توان اکولوژیک کاربری جنگلکاری با استفاده از روش جنگل تصادفی (حوزه آبخیز کن، تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

حوزه آبخیز کن در استان تهران، برای ارزیابی توان اکولوژیک کاربری جنگلکاری مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس با توجه به شرایط منطقه و اهداف جنگلکاری، گونه­های مناسب انتخاب شدند. سپس سرشت و خواهش­های اکولوژیکی گونه­های منتخب بررسی و شاخص­های تأثیرگذار در روند ارزیابی مشخص شدند. بعد از پردازش، طبقه­بندی و ادغام لایه­های مکانی در GIS با استفاده از نتایج روش سیستمی، الگوریتم جنگل تصادفی آموزش داده شد و نقشه مناطق مناسب جنگلکاری تهیه شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مشخص شد که روش جنگل تصادفی دقت بسیار بالایی در پیش­بینی مناطق مستعد توسعه جنگل دارد. همچنین 2116 هکتار از حوزه آبخیز کن دارای توان متوسط برای جنگلکاری است. نتایج اجرای الگوریتم بروتا نیز نشان داد که متغیرهای عمق خاک، بارندگی در فصل رویش، ارتفاع، بافت خاک، شیب و جهت به­ترتیب دارای وزن و درجه اهمیت از زیاد به کم هستند. به­طورکلی، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که روش­ جنگل تصادفی به­عنوان روشی توانمند در تهیه نقشه­های ارزیابی توان اکولوژیک می­تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land capability evaluation of afforestation using Random Forest algorithm (Kan Watershed, Tehran)

نویسندگان [English]

  • Maryam Oghnoum 1
  • Jahangir Feghhi 2
  • Majid Makhdoum 2
  • Alireza Moghaddamnia 3
  • vahid etemad 4
1 PhD Candidate of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran.
2 Professor, Department of Forestry and Forest Economic, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran.
3 Associate Professor, Department of Arid and Mountainous Regions Reclamation, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran.
4 Associate Professor, Department of Forestry and Forest Economic, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran.
چکیده [English]

It is necessary to evaluate sustainable spatial allocation of afforestation. For this purpose, this study was conducted in the Kan watershed of Tehran province to assess the suitability of land for afforestation. First, suitable tree species were chosen based on land characteristics of study area and purpose of restoration. Then, the ecological demands of tree species were investigated and effective Indicators that affect the evaluation process were identified. After processing, classification and integration of spatial layers in GIS using the system analysis method, a random forest algorithm was trained and suitability map of afforestation was produced. Results show that Random Forest method has high accuracy in predicting suitable areas for afforestation. Also, 2116 ha of the study area is moderately suitable for afforestation. Based on Boruta algorithm Soil depth, growing season precipitation, elevation, soil texture, slope, and aspect are considered as the most important to the least important features, respectively and it is not necessary to carry out weighting methods for evaluation of afforestation capability. Generally, the Random Forest method can be used as a capable way to prepare ecological capability maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boruta algorithm
  • System analysis
  • Artificial intelligence