تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر جوانه‌زنی بذور و زی‌توده نونهال‌های بلوط ‌ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

آزمایش مبدأ بذر (پرونانس) که اغلب برای تعیین مبدأ برتر بذر از نظر زنده­مانی و رشد بیشتر نهال­ها انجام می­شود، یکی از روش­های معمول برای ارزیابی کیفی بذر و بررسی جوانه­زنی بذر است. در این پژوهش بذور سالم از گونۀ بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) از چهار گرادیان ارتفاعی واقع در شهرستان بانه جمع­آوری شد. پس از اندازه­گیری مشخصات مورفولوژیکی بذور، در مخلوطی از خاک پیت و پرلیت کاشت شده و در شرایط گلخانه نگهداری شدند. سپس مشخصات جوانه­زنی و زی توده زمینی و هوایی نونهال­ها اندازه­گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که اثر ارتفاع از سطح دریا روی صفت قطر، طول و وزن بذر معنی­دار بود. نتایج مقایسه میانگین­ها نشان داد که بذور ارتفاع 1550 متر درشت­تر و سنگین­تر هستند. اندازة بذر صفتی است که در نتیجة سازگاری با شرایط اکولوژیک حاصل می­شود. همچنین اندازۀ بذر تأثیر قابل‌توجهی در نرخ جوانه­زنی دارد. در این پژوهش مبدأ ارتفاعی 1550 متر از سطح دریا به‌عنوان بهترین مبدأ ارتفاعی برای گونه بلوط ایرانی در منطقه بانه معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of altitude on seed germination and biomass of Quercus brantii

نویسندگان [English]

  • Laya Zeynali Yadegari 1
  • Nasrin Seyedi 2
1 MSc. Graduated of Forestry, Department of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran.
چکیده [English]

Seed provenance testing, which is often done to determine the best seed provenance in terms of seedlings' survival and growth, is one of the common methods for seed quality evaluation and seed germination. In this research, healthy seeds of Quercus brantii Lindl. were collected from four altitudinal gradients located in Baneh. After measuring the morphological characteristics of the seeds, they were planted in a mixture of pitted and perlite soil and stored in greenhouse conditions. Then, the germination characteristics, ground and aerial biomass of seedlings were measured. The results of this study showed that the effect of altitude on diameter, length and seed weight was significant. The results of the mean comparison showed that the seeds from 1550 m taller and heavier than the others. Seed size is a trait that results from compliance with ecological conditions. Also, seed size has a significant effect on germination rate. In this research, the origin of altitude of 1550 m was introduced as the best altitude for Q. brantii species in Baneh region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination percentage
  • Germination rate
  • Iranian oak
  • Seed size