ارتباط بیماری زغالی با عوامل رویشگاهی در جنگل‌های کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

4 دانشیار، گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

در سالیان اخیر بیماری زغالی به­عنوان یکی از عوامل مهم زوال بلوط، خسارات زیادی را به جنگل­های زاگرس وارد کرده است. شناسایی عوامل مؤثر در گسترش شیوع این بیماری می­تواند کمک‌کننده برنامه­ریزی برای مدیریت آن باشد. برای بررسی عوامل مؤثر در گسترش بیماری زغالی در جنگل­های منطقه کاکاشرف که یکی از کانون­های آلودگی بیماری زغالی در استان لرستان است، شبکه آماربرداری با ابعاد 150×200 متر به­صورت تصادفی سیستماتیک پیاده شد و درختان در قطعات نمونه با مساحت 15 آر بررسی شدند. در منطقه مورد بررسی 26/9 درصد از درختان توسط قارچ Biscogniauxia mediterraneaبه­طور کامل خشک شده بودند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که با افزایش مقادیر متغیر­های فسفر خاک، خسارت سوسک­های چوب­خوار، ارتفاع از سطح دریا، قطر درختان، درصد خشکیدگی تاج و فاصله درختان از مناطق مسکونی، ولی با کاهش مقادیر متغیر مساحت تاج درختان بر تعداد درختان آلوده به بیماری زغالی افزوده شد. نتایج رگرسیون پواسون نشان داد که در مراحل نهایی ابتلا به بیماری زغالی، مقادیر متغیر­های خسارت سوسک­های چوب­خوار، درصد خشکیدگی تاج درختان و فاصله درختان از مناطق مسکونی نیز افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between charcoal disease and habitat factors in the Kakasharaf forests of Khorramabad

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rostamian 1
  • Mohammad Reza Kavosi 2
  • Edi Bazgir 3
  • Manoochehr Babanezhad 4
1 Ph.D of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I. R. Iran.
2 Associate Professor, Department of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I. R. Iran.
3 Assistant Professor Department of Plant diseases, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad, I. R. Iran.
4 Associate Professor Department of Statistics, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, I. R. Iran.
چکیده [English]

In recent years, charcoal disease as one of the important causes of oak decline has caused great damages to Zagros forests. Identification of efficient factors in the development of the disease could be helpful in managing strategies. In order to study the effective agents in spreading of charcoal disease in Kakasharaf district forests, which is an infection foci of the disease in Lorestan province, statistically grid in the form of systematic random sampling with dimensions of 200 × 150 m in the GIS software was drawn and applied randomly and trees were assessed on circular plots of 15-are (1500 m2). In the studied area, 9.26 percent of trees were died due to Biscogniauxia mediterranea infection. Result of logistic regression showed that with increase in the values of variables such as soil phosphorus, borer beetles damage, altitude, tree's diameter, percentage of crown dieback and tree's distance from villages, and with decreasing in the amount of crown area, the number of infected trees to charcoal disease were increased. Results of Poisson regression showed that in the final stages of infection to charcoal disease, the values of variables such as borer beetles damage, percentage of crown dieback and tree's distance from villages will be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat factors
  • Logistic regression
  • Oak charcoal disease
  • Poisson regression