بررسی ویژگی‌های رویشی و ریخت‌شناسی پروونانس‌های پده (Populus euphratica Oliv.) در خزانه تحقیقاتی شهید فزوه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران، ایران.

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 کارشناس، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران، ایران.

چکیده

گونه تند­رشد پده به­سبب پراکنش جغرافیایی گسترده و دامنه وسیع تحمل بسیاری از متغیر­های محیطی، از اهمیت بوم­شناختی زیادی برخوردار است. برای شناسایی بهترین پروونانس پده ازنظر استقرار در منطقه، این پژوهش در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه استان اصفهان و بر روی تعداد 19 پروونانس پده (Populus­ euphratica Oliv.) از مناطق جغرافیایی مختلف کشور انجام شد. از هر پروونانس تعداد 30 قلمه تهیه و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی کشت شدند. ویژگی­های رشد کیفی نهال­ها شامل سطح ویژه و درصد ماده خشک برگ و مشخصه­های ریخت­شناسی برگ شامل طول، بیشترین پهنا، نسبت طول به بیشترین پهنا، طول دمبرگ، نسبت طول دمبرگ به طول، ضخامت و سطح برگ، طی یک سال پس از کاشت در خزانه اندازه­گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد در رابطه باصفت‌های مورد بررسی، بین پروونانس­های مختلف، اختلاف معنی­داری وجود دارد. همچنین طبق نتایج آزمون تجزیه به مؤلفه­های اصلی، پروونانس­های قرخلار، سرخس، زابل، کرمان، ماه‌نشان، سنندج، خجیر و منجیل از دیگر پروونانس­ها متمایز شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of growth and morphological characteristics of Euphrates poplar (Populus euphratica Oliv.) provenances in Shahid Fozveh experimental nursery

نویسندگان [English]

  • Seyyed Majid Hesami 1
  • Mohsen calagari 2
  • Mohammad Ghorbani e Kahrizsangi 3
1 Research Expert, Research Division of Natural Resources, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Isfahan, I. R. Iran.
2 Assistant Prof., Research Institute of Forest and Rangelands. Agricultural Research Educatiom and Extension Organization (AREEO), Tehran, I. R. Iran.
3 Researcher, Research Division of Natural Resources, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, (AREEO), Isfahan, I. R. Iran.
چکیده [English]

Due to the wide geographical distribution and tolerance range too many environmental variables, the fast growing species of Euphratespoplar (Populus euphratica Oliv) has a great ecological significance. In order to identify the best provenance of Euphratespoplar regarding to establishment characteristics in the region, this study was conducted in Fozveh research station in Isfahan Province on Nineteen Euphrates poplar provenance and acell-cultured clone from all over country. Thirty cuttings from each provenance were planted under a RCBD in February 2010. Growth characteristics including collar diameter (­CD), height (H), survival percentage (SP) of cutting, special leaf area, and dry matter percentage of leaves were studied. In addition, a number of leaf morphological traits including leaf length (LL), maximum width (MLW), LL to MLW ratio, petiole length (PL), PL to LL ratio, thickness and leaf area were also recorded during one year after planting. ANOVA results showed that all investigated traits significantly differed in all parameters. Moreover, provenances of Hamidieh and Ramhormoz showed the highest rates of CD and Tafresh and Hamidieh H growh. Mahneshan provenance was the most unfavorable genotype for establishment in the Isfahan province due to its low SP as well as its leaf incompatible morphology. Consequently, PCA results revaled significant differences of that provenances Ghalakhlar, Sarakhs, Zabol, Kerman, Mahneshan, Sanandaj, Khojir and Manjil to other genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Populus euphratica
  • Provenance
  • Growth traits
  • Morphological traits