سرمایه اجتماعی و مشارکت: پژوهشی در بین جنگل‌نشینان جنگل‌های زاگرس استان کهگیلویه و بویراحمد‌

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

4 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی سرمایه اجتماعی و مقدار مشارکت جنگل‌نشینان و حاشیه‌نشینان جنگل در حوزه آبخیز تنگ­سولک از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- کاربردی بوده و به­صورت پیمایشی، با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انجام شد. جمعیت مورد­بررسی شامل خانوارهای روستایی ساکن در هشت روستای شهرستان لیکک بود (754= N). حجم نمونه با کمک جدول کرجسی مورگان به تعداد 256 خانوار برآورد شد که از هر خانوار، با یک نفر مصاحبه به­عمل آمد. یافته‌ها نشان داد بُعد رابطه‌ای از ابعاد سرمایه اجتماعی و بُعد حفاظت از ابعاد مشارکت در اولویت اول قرار دارند. همچنین، بین سرمایه اجتماعی و تعداد اعضای خانوار و سطح تحصیلات رابطۀ مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بین متغیرهای سن، مدت‌زمان سکونت در منطقه، تعداد اعضای خانوار، سابقه دامداری و مقدار سابقه کشاورزی با اندازه مشارکت آنها در طرح‌های جنگلداری رابطۀ مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social capital and participation: A study among forest inhabitants in Zagros forests in Kohgiloyeh and Boyer-Ahmad province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Moayeri 1
  • Ahmad Abedi-sarvestani 2
  • Mohammad Reza Shahraki 3
  • Zahra Mirhashemi 4
1 Professor, Faculty of Forestry Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I. R. Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I. R. Iran.
3 Development, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I. R. Iran.
4 MSc of forestry, Faculty of Forestry Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I. R. Iran.
چکیده [English]

The present research aimed to investigate effects of social capital on stakeholder's participation in Tang-e Sulak watershed in Likakin county of Kohgiluyeh and Boyerahmad province. The research method was descriptive-applied and conducted using stratified random sampling method. Study population included rural households in eight villages (N=754). Based on Morgan's sample, 256 persons in selected households have been interviewed as the sample size. Results showed that relational aspect of social capital and also conservation aspect of participation were at top priority. There were significant relationships between social capital and number of household members and education. Furthermore, significant positive relationships were found between age, duration of residence number of household members, ranching experience and agriculture experience with participation in forestry plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation
  • Forestry planning
  • Local community
  • Participation