بررسی تأثیر برخی نانو‌مواد در کنترل قارچ عامل بلایت شمشاد (Calonectria pseudonaviculata) در شرایط درون شیشه‌ای‌

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

در این پژوهش اثرهای برخی نانو­مواد (نانو­سلولز، نانو­کیتین، نانو­کیتوزان، نانو­نقره و نانومس) در کنترل قارچ عامل بیماری در شرایط درون­شیشه­ای ارزیابی شد. آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و در پنج غلظت (صفر، 50، 100، 150 و 200 پی­پی­ام) برای هر نانومواد انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که کاربرد نانومواد با غلظت­های ذکر­شده در ممانعت از رشد میسلیوم قارچ عامل بیماری معنی­دار بوده و نانو­مواد تأثیر زیادی در کاهش رشد میسلیوم داشته­اند. نتایج مقایسه میانگین­ها نشان داد که نانونقره بیشترین اثر و نانوسلولز کمترین اثر روی کاهش قطر پرگنه قارچ داشته­­اند. در بین غلظت­های مختلف مورد آزمایش، غلظت 200 پی­پی­ام بیشترین تأثیر را بر روی رشد پرگنه داشته و توانسته بیشینه بازدارندگی از رشد پرگنه قارچ را در پی داشته باشد همچنین غلظت 50 پی­پی­ام، کمینه ممانعت از رشد میسلیوم قارچ را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد کاربرد غلظت­های مختلف نانوسلولز و نانوکیتین عملاً تأثیر ناچیزی در ممانعت از رشد پرگنه قارچ را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of some nanoparticles on control of the agent of Calonectria pseudonaviculata under In Vitro conditions

نویسندگان [English]

  • Allahverdi Mohammadzadeh 1
  • Vahide Payamnoor 2
  • Mohammad Reza Kavosi 2
1 PhD. Student of Silviculture and Forest Ecology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Recourses, Gorgan, I. R. Iran.
2 Associate Professor, Department of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Recourses, Gorgan, I. R. Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was evaluation the effects of nanoparticles (nano-cellulose, nano-chitin, nano-chitosan, nano-silver and nano-copper) on the control of disease fungal agent in-vitro conditions.Factorial experiment was carried out in a completely randomized design with three replicates and five concentrations (0, 50, 100, 150 and 200 ppm) for each nanoparticles. Results showed that the using of nanoparticles with the mentioned concentrations in inhibiting the growth of mycelium fungi was significant in box blight and nanoparticles had a significant effect on the growth of mycelial fungi growth. The results of comparison of meanings showed that nano-silver had the most effect and nanocellulose had the least effect on reducing the colonization diameter of fungi. Among the various concentrations tested, the concentration of 200 ppm had the highest effect on the growth of the colony of the fungus, while the concentration of 50 ppm has the least inhibitory growth of of the colony of the fungus.The results showed that application of different concentrations of nano-cellulose and nano-chitin had little effect on inhibiting the growth of colony of fungus caused by Calonectria pseudonaviculata. Meanwhile, nano-copper, nano-silver and nano-chitosan were able to inhibit growth of 200 ppm in 83.1%, 78.8% and 64.9%, respectively. Results showed that using nanoparticles with mentioned concentrations had significant inhibitory effects on fungal mycelial growth. The results of mean comparison showed that nano-silver had the most effect and nano-cellulose had the least effect on reducing fungal colony diameter. 200 ppm concentration had the highest effect with maximum fungal growth inhibition. On the other hand, 50 ppm concentration showed the least inhibitory effect on fungal mycelial growth. The results showed that using of nano-cellulose and nano-chitin different concentrations had little effect on fungal colony growth inhibition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Box blight
  • Calonectria pseudonaviculata
  • Hyrcani forests
  • Nanoparticles