مدل‌سازی احتمال جست‌دهی برودار در توده‌های جست‌زاد زاگرس مرکزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

تعیین پتانسیل جست­دهی برودار، تعیین ارتباط بین ارتفاع متوسط جست­ها، ارتفاع جست غالب و تعداد جست­ها با قطر کنده در هر جست­گروه از اهداف این پژوهش بود. برای این منظور در مجموع 93 کنده در توده­های جست­زاد برودار در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب و در یک دوره رویشی مورد حفاظت فردی قرار گرفتند. مدل لجستیک برای تعیین پتانسیل جست­دهی برودار با متغیر­های سن و قطر کنده بررسی شد. برای تعیین رابطه بین قطر کنده و متغیر­های جست­ها از انواع مدل­های خطی و غیرخطی (توانی، نمایی، لگاریتمی و پلی­نومیال) استفاده شد. نتایج مدل لجستیک نشان داد که مدل شامل متغیر قطر کنده مدل مناسب برای تعیین پتانسیل جست­دهی برودار است. مدل پلی­نومیال از نظر معیارهای انتخاب مدل در بین مدل­های دیگر نتایج بهتری را برای برآورد سه متغیر ارتفاع غالب، ارتفاع متوسط و تعداد جست در هر جست گروه نشان داد. بیشترین مقدار ضریب تعیین (639/0 = R²adj) و بهترین نتیجه از نظر معیار­های انتخاب مدل بین تعداد جست در هر جست گروه با قطر کنده وجود داشت. نتایج آنالیز واریانس تعداد جست در طبقات قطری نشان داد که بین طبقات قطری مختلف تفاوت معنی­داری وجود دارد. بین دامنه قطری 5-25 و 25-55 سانتی­متری اختلاف معنی­داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling of sprouting potential of the Quercus brantii in coppice stands of central Zagros

نویسندگان [English]

  • Hamdolla Sadeghi 1
  • Ali Soltani 2
  • Saleh Kahyani 3
1 Ph.D. Student, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, I. R. Iran
2 Associate Prof., Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, I. R. Iran.
3 Associate Prof., Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, I. R. Iran.
چکیده [English]

Determination of the sprouting potential of the Quercus brantii, the relationship between the shoots variables with the stump diameter and the number of shoots in each stool are the objectives of this study. For these purposes, a total of 93 stumps in the coppicing stands in Chaharmahal and Bakhtiari Province were selected in a growth period of personal protection. The logistic model was used to determine the potential for sprouting with age and stump diameter variables. The relationship between the shoots variables with a different model (linear and non-linear) was investigated. The results of the logistic model showed that a model including the stump diameter is the appropriate model for determining the potential of sprouting. The polynomial model in terms of model selection criteria among other models showed better results for estimating the three variable include dominant heights, mean height and number of shoots in each stool. The highest coefficient of determination (R²adj = 0.639) and the best result for the selection criteria of the model were the numbers of shoots per stool with the stump diameter. The results of ANOVA analysis showed that there were significant differences between different diameter classes. There is no significant difference between 5-25 cm and 25-55 cm diameters classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coppice
  • Logistic regression
  • Modelling
  • Quercus brantii
  • Zagros forest