بررسی تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر ویژگی‌های کمی درختان ارس (Juniperus excelsa M. Bieb) (بررسی موردی: رویشگاه ارس اسپیرو- دامغان)‌

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

3 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

چکیده

این پژوهش برای بررسی ویژگی­های رویشگاهی درختان ارس با­ توجه به عوامل توپوگرافی و مکان­نمای رویشگاه جنگلی اسپیرو واقع در شهرستان دامغان انجام شد. آماربرداری به روش منظم تصادفی با ابعاد شبکه 300×400 متر انجام شد. تعداد و قطر برابر­سینه درختان در قطعات نمونه 10­آری برداشت شد. سپس اثر عوامل توپوگرافیک بر روی برخی از متغیرهای رویشی توده ارس از قبیل سطح مقطع و تعداد در هکتار با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه با روش گام­به­گام مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص­های جهت، مکان­نمای رویشگاه و رطوبت توپوگرافی دارای همبستگی­ معنی­داری با تعداد در هکتار درختان در منطقه مورد بررسی هستند. همچنین، شاخص­های ارتفاع از سطح دریا، مکان­نمای رویشگاه و ناهمواری نیز همبستگی معنی­داری با متغیر سطح مقطع در هکتار درختان داشتند. با توجه به نتایج، بیشترین همبستگی بین ویژگی­های کمی ارس، مانند تعداد در هکتار و سطح­ مقطع آن با عامل توپوگرافیک مکان­نمای رویشگاه به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of physiographic factors on quantitative characteristics of cypress (Juniperus excelsa M. Bieb) trees (case study: Spiro cypress habitat–Damghan)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Sedighi 1
  • Kambiz Taheri abkenar 2
  • Abouzar Heidari Safari kouchi 3
1 Ph.D. Student of Forest Ecology and Silviculture, University Campus2, University of Guilan, Rasht, I. R. Iran.
2 Professor, forestry group, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowme`eh Sara, I. R. Iran.
3 Ph.D. Student of Forest Ecology and Silviculture, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowme`eh Sara, I. R. Iran.
چکیده [English]

This study was carried out to study the habitat characteristics of Persian juniper trees due to the topographical factors and site exposure in Spiro forest habitat, located at Damghan County. Inventory done by systematic method (Net dimensions: 300×400m). Trees number and diameter at breast height in 10 R area sample plots were taken. Then, the topographic factors effects on some of the growth variables of Persian juniper stands such as basal area and number per hectare were evaluated using stepwise regression model. The results showed that three indices of aspect, site exposure and topographic wetness had a positive and significant correlation with the number of hectares of trees. Also, elevation from the sea level, site exposure and roughness had a positive and significant correlation with trees basal area variable per hectare. According to the results, the most correlation between cypress quantitative characteristics, including number per hectare and its basal area, was obtained by topographic factor of site exposure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspect
  • Correlation. Elevation
  • Regression
  • Site exposure