تحلیل منحنی پاسخ گونه شمشاد هیرکانی (Buxus hyrcana Pojark) نسبت به برخی متغیرهای محیطی در جنگل‌های هیرکانی‌

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مدیریت جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

2 استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

چکیده

در این پژوهش با بهره‌گیری از الگوریتم جنگل تصادفی منحنی پاسخ گونه شمشاد هیرکانی در ارتباط با ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک (بافت، درصد نیتروژن، درصد کربن و pH) و برخی عوامل فیزیوگرافی (درصد شیب، جهت و ارتفاع) در جنگل‌های هیرکانی انجام شد. برای این منظور در رویشگاه‌های بزرگ شمشاد هیرکانی 857 قطعه‌نمونه (400 مترمربعی) به روش انتخابی و با رعایت اصل توده معرف پیاده و اطلاعات آنها ثبت شد. تحلیل منحنی پاسخ گونه شمشاد هیرکانی نشان داد که اسیدیته و ارتفاع مهم‌ترین و دو متغیر جهت و درصد سیلت کم‌اهمیت‌ترین متغیرها هستند. همچنین بر مبنای مقدار بهینه برای هریک از متغیرها می‌توان بیان داشت که شمشاد گونه‌ای است آهک‌دوست و رطوبت‌پسند که در ارتفاعات پایین و شیب‌های تند و خاک‌های سبک با نیتروژن بالا حضور دارد. می‌توان از نتایج و روش‌های به‌کاررفته در این پژوهش برای تصمیمات مدیریتی برای حفاظت و احیاء گونه باارزش شمشاد هیرکانی و همچنین دیگر گونه‌های نادر و در معرض خطر، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the response curves of box tree (Buxus hyrcana Pojark.) species in relation to environmental variables in Hyrcanian forests

نویسندگان [English]

  • Shadi Habibi Kilak 1
  • Seyed Jalil Alavi 2
  • Omid Esmailzadeh 2
1 MSc. Student, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, I. R. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, I. R. Iran.
چکیده [English]

In the present study, the response curve of box tree to some edaphic characteristics (texture, nitrogen content, carbon content and pH) and physiographic factors (slope, aspect, and altitude) were analyzed in the Hyrcanian forests using random forest algorithm. For this purpose, 857 sample plots (400 m2) were established in the large habitats of B. hyrcana as selective method. The response curve of B. hyrcana Pojark showed that acidity and altitude are the most important and aspect and silt content are the least important variables. Also, based on the ecological optimum values for each variable showed that the Buxus tree is lime- and moisture-demanding species, which is present in low altitudes, steep slopes and light soils with high nitrogen content that can be used for the management decisions. The results and methods presented in the paper can also be applied to conserve and restore the other rare and endangered species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buxus hyrcana Pojark
  • Environmental variables
  • Random forest technique
  • Response curve