بررسی ارتعاشات اره موتوری در عملیات بینه‌بری گونه‌های مختلف چوب‌

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

در این پژوهش، اثر برش سه نوع چوب جنگلی ایرانی (راش، ممرز و توسکا) بر سطح و خصوصیات ارتعاش در دسته‌های اره موتوری Stihl-MS230 بررسی شده و نتایج باهم و با تیمار شاهد (عملیات بدون برش چوب) مقایسه شدند. شتاب ارتعاشات بر روی دستة جلو و عقب اره موتوری در سه جهت عمود بر هم مطابق با استاندارد ISO 7505 (1986) انداز‌ه‌گیری شد. مقدار جذر میانگین مربعات شتاب ارتعاش کلی (RMS) و شتاب ارتعاش وزن‌دار شده فرکانسی (Ahw) به ترتیب از سیگنال‌های حوزه زمان و حوزه فرکانس مطابق با استاندارد ISO 5349 (2001) محاسبه شدند. نتایج نشان داد که تأثیر عملیات، جهت و اثر متقابل آنها بر مقدار RMS در سطح یک درصد معنی‌دار بود. همچنین، تأثیر عملیات، موقعیت، جهت و اثر متقابل آنها بر مقدار Ahw نیز در سطح یک درصد معنی‌دار بود. هرچند که برش تمامی گونه‌ها نسبت به تمیار شاهد سبب ایجاد یک تغییر معنی‌دار در مقدار Ahw شد، اما بین برش چوب‌های مختلف، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. مقدار RMS بین دسته‌های جلو و عقب معنی‌دار نبود، درحالی­که شتاب ارتعاش وزن‌دار شده فرکانسی در دسته عقب به‌طور معنی‌داری بیشتر از دسته جلو بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of chainsaw vibrations in bucking operation on different wood species

نویسندگان [English]

  • Masoud Feyzi 1
  • Ali Jafari 2
  • Hojat Ahmadi 2
1 Ph.D. Student of Biosystems Engineering, Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, I. R. Iran.
2 Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran.
چکیده [English]

In the present study, the effects of three type of Iranian hardwoods (Beech, Hornbeam, and Alder) on the vibration level and characteristics of Stihl-MS230 chainsaw were analyzed and the results were compared together and to the control sample (without cutting). The vibration acceleration on front and rear handles of chainsaw were measured in three perpendicular axes based on ISO 7505 (1986) standard. The total root mean square (RMS) acceleration and frequency-weighted vibration acceleration (Ahw) were obtained from acceleration-time spectrum and acceleration-frequency spectrum respectively in accordance with guidelines of ISO 5349 (2001). The results indicated that the effect of operational mode, axis, and interaction between them on the RMS acceleration were statistically significant (p˂0.01). Also, the effect of operational mode, position, axis, and interaction between them on the Ahw were significant (p˂0.01). However, Ahw values of different woods were not found statistically different (p>0.05). Analysis of RMS acceleration revealed no significant difference between handles (p>0.05). While, frequency-weighted vibration acceleration of rear handle was significantly more than that of front handle (p<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frequency-weighted vibration acceleration
  • One third octave frequency bands
  • Root mean square vibration acceleration