ترکیب فلورستیکی و جوامع گیاهی جنگل‌های بلوط ایرانی در ارتباط با گرادیان ارتفاعی (بررسی موردی: جنگل-های تاف شهرستان خرم‌آباد)‌

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 دانشجوی دکترای جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

4 دانشجوی دکتری بیوسیستماتیک گیاهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی فلورستیکی و پراکنش جوامع­ در طول گرادیان ارتفاعی (1700-2400 متری) جنگل­های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) منطقه تاف شهرستان خرم­آباد ­پرداخته است. بدین­ منظور در هر طبقه ارتفاعی 100 متری از دو قطعه­نمونه 500 مترمربعی مستطیلی به­صورت تصادفی برای برداشت آشکوب درختی-درختچه­ای و در هر قطعه­نمونه از سه زیر قطعه­نمونه چهار مترمربعی تصادفی برای شناسایی آشکوب علفی استفاده شد. با اندازه­گیری شیب، ارتفاع و برخی متغیرهای خاکی تغییرات پوشش­ گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی با استفاده از روش­های رسته­بندی (DCA و CCA) و طبقه­بندی (TWINSPAN) بررسی شد. طبق نتایج 166 گونه گیاهی از 35 خانواده در گرادیان ارتفاعی منطقه مشاهده شد. خانواده­های Asteraceae، Poaceae و Fabaceae به­ترتیب بیشترین غنای گونه­ای را داشتند. تروفیت­ها، همی­کریپتوفیت­ها و کریپتوفیت­ها غالب­ترین اشکال حیاتی و کروتیپ­های ایرانی تورانی و ایرانی تورانی- مدیترانه­ای بیشترین پراکنش جغرافیایی را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Floristic composition and plant communities along an altitude gradient in Quercus brantii forests

نویسندگان [English]

  • Batool Shabanirad 1
  • Babak Pilehvar 2
  • Hamzeh Jafari Sarabi 3
  • Gholamhasan Veiskaramii 4
1 M.Sc. Student of silviculture and forest ecology, Faculty of Agriculture Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad, I. R. Iran.
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Agriculture Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad, I. R. Iran.
3 Ph.D. candidate of silviculture and forest ecology, Faculty of Agriculture Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad, I. R. Iran.
4 Ph.D. candidate of biology, biosystematic course, Tehran University, Tehran, I. R. Iran.
چکیده [English]

This study aims to determine the floristic composition and investigate the distribution of communities along an altitude gradient in oak forests of Taf in Khoramabad. The study area was classified into 100m elevation classes, and in each class two 500m2 plots were chosen randomly for measuring trees and shrubs layer. Also in each 500 m2 plot three 4m2 plots were distributed for measuring herbaceous layer composition. Changes in vegetation along an altitudinal gradient were studied using slope, altitude and some edaphic data by CCA, DCA and TWINSPAN ordination and classification methods. Based on the results, 116 species from 35 genera were observed along the altitude gradient. Asteraceae, Poaceae and Fabaceae families had the most species respectively. Therophytes, Hemicryptophytes and Cryptophytes were the most dominant life forms and Iran-Toranian and Iran-Torani-Mediterranean were the most chorotypes in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classification
  • Herbaceous layer
  • Indicator species
  • Ordination