توصیف ویژگی‌های ساختاری جنگل‌های بلوط دارمازو (Quercus infectoria) در جنگل‌های شینه‌قلایی لرستان‌

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.

2 دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان.

چکیده

برای ارائه ویژگی­های کمی ساختار جنگل‌های بلوط دارمازو، محدوده شش هکتاری در منطقه شینه­قلایی استان لرستان انتخاب و بر اساس روش مبتنی بر نزدیک‌ترین همسایه، تنوع ساختار در جوامع درختی بررسی شد. برای کمی­سازی ساختار از شاخص­های کلارک- ایوانز، آمیختگی، تمایز ­قطری و ارتفاعی و فاصله از همسایه استفاده شد. میانگین قطر برابرسینه برای درختان 31/10 سانتی‌متر، ارتفاع 51/2 متر و میانگین تعداد جست در هر جست­گروه برابر 03/11 اصله محاسبه شد. میانگین شاخص­های آمیختگی 33/0، تمایز ارتفاعی 21/0 و تمایز قطری 12/0 به­دست آمد. همچنین شاخص فاصله همسایگی و کلارک ایوانز به ترتیب 077/4 متر و 9/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد الگوی پراکنش درختان منطقه کپه­ای و آمیختگی گونه­ها کم و ساختار جوامع درختی از نظر ابعاد درختان به­نسبت همگن است و با افزایش فاصله درختان و کاهش تمایز ارتفاعی، شادابی درختان افزایش می­یابد. در یک نتیجه­گیری کلی می­توان گفت گونه دارمازو در رویشگاه طبیعی خود در شرایط فعلی دارای آمیختگی کم با دیگر گونه­ها و نیز رقابت درون‌گونه‌ای است. جوامع درختی بلوط دارمازو در منطقه دارای تنوع ساختاری بسیار پایین است و باید به­منظور حفظ و افزایش تنوع ساختاری بایستی منطقه قرق و غنی­سازی رویشگاه انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural characteristics of oak communities (Quercus infectoria) in Shineh Galayie Forest, Lorestan province

نویسندگان [English]

  • Kiuomars Sefidi 1
  • Zahra Heidari 2
  • Ali Soltani 1
  • Rahim Maleknia 3
1 Associate Professor, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University Mohaghegh Ardabil, Ardabil, I. R. Iran.
2 Faculty of Agriculture and Natural Resources, University Mohaghegh Ardabili
3 Associate Professor, Faculty of Forest Sciences, University of Lorestan, Khoramabad, I. R. Iran
چکیده [English]

In order to provide quantitative characteristics of the oak forests structure, a six-hectare area was selected in the Shine Qalaee area of Lorestan province and the structural diversity of tree communities was investigated using the nearest neighbor Method. The Clarke-Evans, mingling, diameter and height differentiation and distance indices were employed to quantify the structure of oak forests. The mean of diameter, tree height and number of shoots per cohorts was 38.8 cm, 2.50 m and 11.33 tree, respectively. Also, the mean of mingling, height differentiation, diameter differentiation was calculated 0.33, 0.21 and 0.12 respectively. Tree to tree interval was 4.07 m and Clark-Evans was 0.9. Results revealed that tree species spatial pattern was clumped associate with low diversity of species and relatively homogeny in tree dimension that distance increase cause to falling down in diameter differentiation and raising up tree vitality. Accordingly, we could conclude that oak trees in natural habitats tend to have low diversity and high inter- species completion. In order to maintain structural diversity of stands we suggest enclosing and restoration operation in studied sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clark-Evans
  • Diameter differentiation
  • Height differentiation
  • Mingling
  • Quercus infectoria
  • Structural diversity