تأثیر شیب بر ویژگی‌های سیستم ریشه‌ای نهال‌های بلوط بلندمازو‌

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگلشناسی، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دکتری مهندسی جنگل، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شیب بر ویژگی­های سیستم ریشه­ای­ نهال‌ بلوط بلندمازو است. به این منظور در نهالستان گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، آزمایشی در سه تیمار زمین مسطح، شیب­های 25 و 45 درصد در سه تکرار اجرا شد. پس از آماده­سازی زمین، بذرها در کرت­ها کشت شدند و پس از سبز­شدن بذور کشت‌شده و استقرار آن­ها، در چهار دوره زمانی (96، 124، 152 و 201 روزه)، به­صورت تصادفی در هر دوره، هفت اصله نهال‌ از هر تیمار انتخاب و از خاک خارج شدند. در نهایت ویژگی‌های چون تعداد، طول ریشه و مقاومت کششی ریشه­ها بررسی و ثبت شد. نتایج آزمون واریانس نشان داد که شیب تأثیر معنی­داری بر تعداد ریشه­ها دارد و بیشترین تعداد ریشه­ها مربوط به تیمار مسطح و کمترین تعداد ریشه در شیب 45 درصد بوده است. درحالی‌که بیشترین مجموع طول ریشه­ها مربوط به شیب 45 درصد است. مطابق با نتایج به‌دست‌آمده، با افزایش قطر ریشه، مقاومت کششی به­صورت توانی کاهش می­یابد و ریشه­های کم­قطر بیشترین مقاومت را دارند. همچنین دوره‌های رشد، تأثیر معنی‌داری بر مقاومت کششی نداشت ولی قطر ریشه­ها تأثیر معنی‌داری بر مقاومت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of slope on characteristics of Quercus castaneifolia root system

نویسندگان [English]

  • Akram Afsharsadr 1
  • Vahid Etemad 2
  • Ehsan Abdi 3
  • Pedram Attarod 3
  • Azade Deljouei 4
1 MSc. of Forest Ecology, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
2 Associate Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
3 Assistant Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
4 Ph.D. of Forest Engineering, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the effect of slop on root system characteristics of Q. castaneifolia. For this purpose, an experiment was conducted in the nursery of Forestry and Forest Economics department, Natural Resources faculty, University of Tehran with three treatment including flat area, area with 25 percent slope, and area with 45 percent slope with three replicates for each treatment. After preparing seeds, they were grown in pre-prepared plots. Seeds were cultivated after germination, in four periods (96, 124, 152, and 201 days). In each period, seven seedlings were selected randomly from each treatment and extracted carefully from soil. The characteristics of root system like number of roots, root length and root tensile strength were recorded. The results of the ANOVA showed that the slope had a significant effect on the number of the roots and the highest number was related to the flat treatment and the lowest was belonged to the treatment with 45 percent slope. While the maximum total length of the roots related to the 45 percent slope. The results showed that tensile strength decreased with increasing root diameter which the relation was power-law regression. The various growth periods had not a significant effect on tensile strength, however, root diameter as a covariate factor was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Number of roots
  • Bioengineering
  • Slope
  • Root length