شناسایی و بررسی اثرهای قارچ‏های میکوریز آربوسکولار مقاوم به سرب و روی بر ویژگی‏های مورفولوژیکی گونه محلب (Cerasus mahaleb L. Mill.)‌

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جنگل‏شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

2 دانشیار گروه جنگل‏داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

3 دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات آب و خاک کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

4 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

5 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

چکیده

در این آزمایش نهال‏های یک­ساله محلب با شش تیمار قارچ میکوریز (Diversispora versiformis، Claroideoglomus etunicatum، Rhizophagus irregularis، Funneliformis mosseae، یک تیمار ترکیبی) گونه‏های مذکور تلقیح شده و همراه با تیمار شاهد در پنج نوع خاک (شاهد یا بدون آلودگی، آلوده طبیعی، آلوده‌شده با سرب، آلوده‌شده با روی و آلوده‌شده با سرب و روی) کاشته شدند. بیشترین مقدار کلونیزاسیون در تیمار سویه ترکیبی به مقدار 51 درصد و کمترین مقدار در تیمار شاهد 24 درصد بود. رویش قطری، ارتفاع نهال و شاخص سطح برگ در تلقیح با سویه ترکیبی به ترتیب 42/1 میلی‏متر، 91/11 سانتی‏متر و 01/19 واحد نسبت به شاهد افزایش یافت. بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی در تیمار سویه ترکیبی به‏ترتیب 04/42 و 36/21 گرم و کمترین مقدار آن در شاهد به ترتیب 34/22 و 33/11 گرم بود. تیمار سویه ترکیبی و تیمار خاک غیر­آلوده موجب بیشینه رشد در گونه محلب شد. در گیاهانی که با قارچ میکوریز تلقیح شده بودند، میانگین همه متغیرهای اندازه­گیری­شده در مقایسه با گیاهان شاهد به‏طور معنی‏داری بیشتر بود. تیمار سویه ترکیبی در تجمع ماده خشک بیشترین تأثیر را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects and identification of inoculated Arbuscular Mycorrhizal fungi of resilience to lead and zinc on some morphological treats of Cerasus mahaleb L. Mill.

نویسندگان [English]

  • Bahman Zamani Kebrabadi 1
  • Seyyed Mohammad Hojati 2
  • Farhad Rejali 3
  • Masoud Esmaeili Sharif 4
  • Hamid Reza Rahmani 5
1 PhD student, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Mazandran, I.R. Iran.
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Sari, I.R. Iran.
3 Associate Professor, Research Institute of Water and Soil, Education and Extension Organization, AREEO, Tehran, I.R. Iran.
4 Division of Natural Resources, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, AREEO, Isfahan, Iran.
5 Research Division of Water & Soil, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, AREEO, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In this experiment, one year old Cerasus mahaleb seedlings were inoculated with six treatments of mycorrhizal fungus (Diversispora versiformis, Claroideoglomus etunicatum, Rhizophagus irregularis, Funneliformis mosseae, and a combination of these species) and control, then were planted in five soil treatments (control or No contamination, normal contaminated, contaminated with lead, zinc contaminated and contaminated with lead and zinc) were cultivated. The highest amount of colonization in combination treatment was 51% and lowest in control treatment was 24%. Diagonal growth, Seedling height and leaf area index in inoculation with combination strain were 1.42, 11.9 and 19.01, respectively. The highest fresh and dry weight of shoot in the treatment of strain Recipes were 42.04 and 21.36 grams and the lowest in the control were 22.34 and 11.33 grams, respectively. Combination strains and non-contaminated soil treatment caused maximum growth in Mahleb, in plants grown with mycorrhizal fungi were inoculated, mean of all measured variables was significantly higher than that of control plants. Combined strain treatment had the highest effect on dry matter accumulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbuscular
  • Soil pollution
  • Bioremediation
  • Morphological treats