تنوع مرفولوژیکی و ترکیب ذرات آلاینده‌ هوا، ترسیب‌شده بر برگ‌ درختان چنار، نارون و اقاقیا در تصاویر میکروسکوپ‌ الکترونی‌

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط‌زیست. دانشکده محیط‌زیست و انرژی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. ایران.

2 استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس. ایران.

3 استاد گروه محیط زیست. دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی

4 دانشیار گروه محیط زیست. دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش شکل، ساختار و ترکیب ­عنصری ذرات ترسیب‌­شده روی برگ‌ درختان نارون، چنار و اقاقیا در مناطق آزادی و چیتگر در تهران با آنالیز ذرات با روش SEM-EDX بررسی ‌شد. ویژگی‌های 128 ذره با SEM-EDX تحلیل و 34 عنصر شناسایی ‌شد. قطر ذرات در آزادی بیشتر از چیتگر بود. میانگین قطر ذرات 26/7 میکرون بود. میانگین قطر ذرات به‌ترتیب در چنار 92/13، نارون 72/10 و اقاقیا 39/3 میکرومتر بود. 45 درصد ذرات قطر کمتر از 5/2 و 31 درصد ذرات قطری بین 5/2 تا 10 و 23 درصد ذرات بالای 10 میکرومتر بود. توزیع اندازه ذرات فلزی در کل نمونه‌ها نشان‌ داد که میانگین قطر ذرات فلزی 05/14 و قطر 28/14 درصد ذرات زیر 5/2 و 85/42 درصد بین 10-5/2 و 85/42 درصد بالای 10 میکرومتر بود. ساختار‌های متنوعی از ذرات در نمونه­ها مشاهده ‌شد. ریخت‌شناسی ذرات نشان‌ داد که منشأ تولید آنها منابع طبیعی و انسان‌ساز است. به‌طور‌کلی میانگین قطر ذرات ترسیب­‌شده بر چنار و نارون بیشتر از اقاقیا بود. هم‌چنین توزیع قطر ذرات نشان ‌داد که در چنار و نارون ذرات با ابعاد مختلف ترسیب ‌شده ‌است و در اقاقیا این تنوع ابعاد ذرات کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological diversity and composition of air pollutants’ particles deposited on Platanus Orientalis, Ulmus Carpinifolia and Robinia Pseudacasia trees’ leaves in Scanning Electron Microscopy

نویسندگان [English]

  • sara abbasi 1
  • Seyed Mohsen Hosseini 2
  • Nematollah Khorasani 3
  • Abd al-Reza Karbasi 4
1 Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch of Tehran Islamic Azad University
2 Faculty of Natural Resources & Marine Sciences, Tarbiat Modares University (TMU), Noor, Mazandaran, Iran.
3 Faculty of Environmental Studies, Tehran University, Iran
4 Faculty of Environment University of Tehran, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the shape, structure and elemental composition of the deposited particles on the leaves of Ulmus Carpinifolia, Platanus Orientalis, and Robinia Pseudacasia in Azadi and Chitgar areas in Tehran was investigated through individual particles analysis with SEM-EDX. The properties of 128 particles were analyzed through SEM-EDX. Thirty-four elements were identified in all the samples. The diameter of particles in Azadi was greater than Chitgar. The average diameter of particles was 7.26 microns. The average diameter of particles was 7.51 microns in Platanus Orientalis, 6.88 microns in Ulmus Carpinifolia, and 4.42 microns in Robinia Pseudacasia, respectively. The diameter of 45% of the particles was smaller than 2.5, 31% of the particles between 2.5 to 10, and 23% of the particles bigger than 10 microns. The distribution of metal particle size in all samples showed that the average diameter of the metal particles was 14.05 microns and the diameter of 14.28% of the particles was below 2.5, 42.85% between 2.5 to 10, and 42.85% was above 10 microns. Various structures of the elements were observed in the areas. Particles morphology showed that the origin of particles production is natural resources and they are man-made. In general, the average diameter of deposited particles on Platanus Orientalis and Ulmus Carpinifolia was more than those on Robinia Pseudacasia. Moreover, the particles diameter distribution showed that in Platanus Orientalis and Ulmus Carpinifolia particles are deposited with different sizes while in Robinia Pseudacasia there is less variation in particles size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elemental composition
  • SEM-EDX
  • Shape
  • Size
  • Tehran