تغییرات برخی مشخصه‌های روشنه پوشش تاجی در اثر اجرای شیوه تک‌گزینی در راشستان‌های شفارود‌

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات،آموزش کشاورزی . منابع طبیعی گیلان- معاون پژوهش و فناوری

3 کارشناس پژوهش، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش در پارسل‌های مدیریت‌شده و مدیریت‌نشده (شاهد) از سری نه رزه در جنگل‌های شفارود انجام شد. مشخصه‌های روشنه شامل سطح، تعداد روشنه در هکتار، نسبت سطح روشنه‌ها به منطقه و همچنین مشخصه‌های درختان روشنه‌ساز شامل قطر برابرسینه، تعداد روشنه‌ساز در هر روشنه و درجه پوسیدگی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطح روشنه‌ها در قطعه‌های شاهد و مدیریت­‌شده به ترتیب 06/9 و 5/13 درصد از سطح کل منطقه مورد بررسی بود. میانگین سطح روشنه‌ها، قطر برابرسینه و تعداد درختان روشنه‌ساز در هر روشنه اختلاف معنی‌داری را در قطعات مورد بررسی نشان دادند. الگوی پراکنش مکانی روشنه‌ها در هر دو قطعه مورد بررسی مشابه بود. پراکنش روشنه‌ها تا شعاع حدود 25 متر تصادفی و بعد از آن حالت کپه‌ای داشته است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش، کاهش تعداد روشنه‌ در هکتار و همچنین افزایش فراوانی و حجم خشکه‌دارها به‌عنوان درختان زیستگاهی از مواردی هستند که باید در مدیریت‌های آتی موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of single tree selection system on some of the canopy gap characteristics within Shafaroud beech forests

نویسندگان [English]

  • Pejman Parhizkar 1
  • Beitollah Amanzadeh 2
  • Majid Hassani 3
  • Mohammad Hosein Sadeqzadeh Hallaj 3
1 Assistant Professor, Forest Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Assistant Prof. Center of Agriculture and natural resources Research in Gilan Provence
3 Research Expert, Forest Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

This research was carried out in an unmanaged (934) and a managed (923) comportments of the Shafaroud region of northern old- growth beech forests of Iran. Gap characteristics such as gap area, gap fraction, gap frequency per hectare, DBH of gapmakers, frequency of gapmakers per gap and decay class of gapmakers were measured. Results showed that gap fraction of managed and unmanaged gaps were 13.5% and 9.06%, respectively. There were significant differences in frequency distributions of gap areas, DBH and gapmaker per gap between two study sites. Spatial pattern of gaps was random for both areas in 25m radius and beyond this distance aggregate pattern was determined. Based on this research, decrease of number of gap per hectare and increase of dead wood frequency and volume should be implemented in the next management practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Close-to-nature silviculture
  • Dead wood
  • Decay class
  • Gapmaker