بررسی برخی از مشخصات ساختاری توده‌های جنگلی کران‌رودی ارس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

جنگل­های کران­رودی از نظر ترکیب جوامع گیاهی، خاک، توپوگرافی و ویژگی­های هیدرولوژیکی از مناطق هم­جوار خود متمایزند. هدف از این پژوهش بررسی برخی از مشخصات ساختاری توده­های جنگلی کران­رودی ارس در محدوده شهرستان پارس‌آباد مغان است. در این بررسی 20 خط‌نمونه­ با طول متغیر عمود بر محور اصلی رودخانه ارس به فواصل 200 متر پیاده شد. در هر خط­نمونه، نوع گونه، فاصله درختان از یکدیگر، قطر برابرسینه درختان، قطر تاج، منشأ، سلامت، تقارن تاج، تمایل، حضور گورچه و تعداد جست برای تمامی درختانی که تنه یا تاج آنها خط‌نمونه را قطع می­­کرد، ثبت شد. بر روی هر خط­نمونه به فواصل 50 متر یک قطعه‌نمونه دایره­ای شکل به مساحت 100 متر­مربع برای بررسی زادآوری (در طبقات مربوطه) برداشت شد. نتایج نشان داد، در این توده­ها سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) بیشترین (9/70) و گونه­های ­بید، توت و انجیر در مجموع کم­ترین (2/4) درصد آمیختگی را به خود اختصاص داده­اند. میانگین مشخصات قطر برابرسینه، ارتفاع و درصد تاج­پوشش درختان نسبت به تغییر فاصله از رودخانه تغییرات معنی­داری نشان داد. همچنین بین فاصله از رودخانه و درصد تاج­پوشش، درصد دانه­زادی­ و تعداد جست همبستگی مثبت و معنی­دار وجود داشت. پژوهش پیش­رو نشان داد که جنگل­های کران­رودی ارس از توده­های ناهمسال نامنظم تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation some of structure characteristics in Aras riparian forest stands

نویسندگان [English]

  • Iraj Ataei Giklou 1
  • Ahmad Alijanpour 2
  • Abbas Banj Shafiei 2
1 Ph.D. student of forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
چکیده [English]

Riparian forests in terms of plant communities, soil, topography and hydrological features are distinct from their adjacent areas. The aim of this research is to study some structural characteristics of Aras River riparian stand forests in Pars Abad Moghan region. For this purpose, 20 line samples (transect) with variable length perpendicular to the main axis of the Aras River within 200 meters interval, and to study regeneration on each line samples circular plots of 100 square meters at 50-meter intervals were established. In each transect, these characteristics for the trees that trunk or crown of them cut the sample line were measured: species type, trees distance from each other, diameter at breast height or DBH, crown diameter, origin (coppice or seedling), trees health, crown symmetry, tree tendency, buttress root presence and number of sprout. Also, regeneration of woody species were recorded in the relevant classes. Results showed that Populus caspica Bornm played the most important role in terms of abundance (i.e. 70.9%) in forest composition in the area. On the other hand, other species (Salix, Morus and Ficus) with 4.2%, had the lowest percentage of composition. DBH, height and crown percentage of trees have had significant changes in relation to the distance from the river. Also, there was a positive and significant correlation between distance from the river and crown percentage, seedling percentage and number of sprout. This study showed that riparian forests of Aras in Parsabad can be considered as uneven aged and irregular age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aras River
  • Riparian forests
  • Quantitative and Qualitative characteristics