تاثیر برش‌های اصلاحی بر ویژگی‌های کمی و کیفی توده‌های جنگلی ارسباران در شمال غرب ایران (منطقه مکیدی کلیبر)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف مقایسه کمی و کیفی توده‌های جنگلی بالغ و زادآوری توده اصلاح‌شده (عملیات اصلاحی پرورشی به‌مدت 14 سال) و شاهد (در مجاورت توده اصلاح‌شده) در منطقه مکیدی شهرستان کلیبر انجام شد. با استفاده از شبکه آماربرداری به ابعاد 50×50 متر، 33 قطعه‌نمونه دایره‌ای 300 متر‌مربعی در منطقه شاهد و 36 قطعه‌نمونه در منطقه اصلاح‌شده پیاده شد. همچنین زادآوری گونه‌های چوبی در هر دو توده، در قطعات نمونه دایره‌ای به ابعاد 100 مترمربع به مرکزیت قطعه‌نمونه اصلی بررسی شدند.
نتایج نشان داد که میانگین قطر برابرسینه درختان 35/11 و 98/10 سانتی‌متر، میانگین قطر تاج48/2متر و 11/2 متر به ترتیب در توده اصلاح‌شده و شاهد بوده و از لحاظ ارتفاع درختان بین دو توده تفاوتی وجود نداشت. از نظر ترکیب گونه-ای در توده اصلاح‌شده گونه بلوط سفید 31 درصد و گونه کرب 4/1 درصد بیشتر از توده شاهد بوده است. درصد درختان با تاج سالم 4/93 درصد و 9/93 درصد و زاویه تنه قائم 7/68 درصد و 5/43 درصد به ترتیب در توده اصلاح‌شده و شاهد بوده است. به‌دلیل اعمال دخالت‌های پرورشی،توده‌ جنگلی موردمطالعه از لحاظ مشخصه‌های کمی و کیفی در وضعیت بهتری نسبت به توده شاهد قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of improvement cutting on quantitative and qualitative characteristics of Arasbaran Forests (Makidi Kaleybar),

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mardomi Ayghercheman 1
  • Seyed Rostam Mousavi Mirkala 2
  • Elias Ramezani 2
  • Ahmad Alijanpour 3
1 MSc of Forestry, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran
2 Associated Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran
3 Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The present study aims to do a qualitative and quantitative comparison of mature forest stands and regeneration at two treated (after 14 years of improvement cutting) and untreated stand (adjacent to the modified stands) in the Makidi area of Kaleybar County. Overal, 69 circular sample plots with the dimensions of 300 m2 for stand characteristics and 100 m2 for tree regeneration were established. The results of the study indicated that the average diameter of the trees at breast height (11.3 cm) and average diameter of their crown (2.4 m) in the treated area are significantly higher than in the control area and there is no significant difference in the two areas in terms of the trees’ height. Regarding qualitative characteristics, it was determined that the percentage of the mixture in improvement cut stand for Quercus macrantera and Acer compester was 31% and 1.4 % higher than in control stand, respectively. Moreover, the two areas are significantly different in terms of crown health and trees’ trunk angle and the percent of trees with healthy crown (93.5%) and upright trunk angle (68.7%) is more in the treated area. Generally, it seems the qualitative and quantitative status of the Improvement cut stand were better than in the control stand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest composition
  • Forest regeneration
  • systematic sampling