بررسی ویژگی های کمی و کیفی توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران در طبقات شیب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگلداری

چکیده

شناخت توده­ های طبیعی قبل از هرگونه اقدام مدیریتی در توده­ های جنگلی ضروری است. این پژوهش، با هدف بررسی برخی از ویژگی­ های کمی و کیفی توده­ های جنگلی منطقه حفاظت ­شدۀ ارسباران در طبقات مختلف شیب انجام شد. برای این منظور، قطعات نمونۀ دایره ­ای شکل 400 مترمربعی، در امتداد سه پروفیل طولی به فاصله 100 متر از یکدیگر، از پایین­ ترین (1100 متر) تا بالاترین (1725 متر) حد گسترش جنگل پیاده شد. در هر قطعه‌ نمونه، شرایط فیزیوگرافی (شیب، ارتفاع از سطح دریا و مختصات جغرافیایی) تعیین شد. گونه­ های گیاهی چوبی شناسایی و قطر برابرسینه تمامی درختان (حد شمارش 5/7 سانتی­متر)، ارتفاع نزدیک­ترین درخت به مرکز قطعه‌ نمونه و قطورترین درخت در قطعه‌ نمونه، مبدأ پایه ­ها، وضعیت سلامت درختان، تعداد تنه­، وضعیت تنه نسبت به سطح افق اندازه­ گیری یا تعیین شدند. هم­چنین، در مرکز قطعات نمونه اصلی، یک قطعه‌ نمونه 100 مترمربعی پیاده و فراوانی زادآوری­ های هر گونه در دو طبقه بلندتر از30/1 متر در سه کلاسه قطر برابرسینه (5/2-0، 5/5-5/2 و 5/7-5/5 سانتی­متر) و کوتاه ­تر از 30/1 متر در سه طبقه ارتفاعی (10-0، 50-10 و 130-50 سانتی­متر) بررسی شد. نتایج این بررسی نشان داد که ممرز، بلوط سفید، اوری و کرب در توده ­های مورد بررسی بیشترین درصد آمیختگی (3/93 درصد) را دارند. میانگین قطر برابرسینه، میانگین سطح مقطع برابرسینه، تعداد در هکتار زادآوری­ ها و درصد فراوانی دانه ­زادی زادآوری­ ها در طبقۀ شیب 50-36 درصد از بیشترین مقدار برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative characteristics of Arasbaran Forest Protected Area in slope gradient classes

نویسندگان [English]

  • Shahruz Moradi Dirmandrik
  • Elias Ramezani Kakroudi
  • Ahmad Alijanpour
  • Abbas Banj Shafiei
Urmia University, NR Faculty, Forestry Department
چکیده [English]

Knowledge on forest stands is crucial for forest ecosystem management. This study aims at investigating some quantitative and qualitative characteristics of Arasbaran Forest Protected Area in different slope gradient classes. For this purpose, circular plots of 400 square meters at 50-meter elevation intervals were established along three to five altitudinal transects, 100 meters apart from each other, from the lowermost altitude (1,100 m a.s.l.) to the uppermost (1,725 m a.s.l.) forest limit. In each sample plot, the physiographic conditions, including slope gradient, altitude and geographic coordinates were determined. Woody plant taxa were identified at species level and the diameter of all trees (above 7.5 cm diameter at breast height), the height of the thickest tree and the closest tree to the center of each plot, the origin, the health status, the number of stems, and the tree leaning were measured. The frequency of regeneration of each species taller than 1.30 m in three diameter classes (0-2.5, 2.5-5 and 5-7.5 cm dbh) and shorter than 1.3 m in three height classes (0-10, 10-50 and 50-130 cm) were examined within 100 m2 (10 x 10 meter) sample plots inside the main plots as well. Our results showed that common hornbeam (Carpinus betulus) oak species (Quercus petraea and Q. macranthera), and field maple (Acer campestre) played the most important role in terms of abundance (i.e. 93.3%) in forest composition in the area. The average number of stems, basal area, number per hectare of regeneration, and percentage of seed-origin regenerations were highest at medium slope gradient class (36-50%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arasbaran
  • slope classes
  • protected area
  • Silvicultural characteristics