بررسی روش های نمونه برداری به‌منظور مدل سازی توزیع قطری درختان بلوط ایرانی با استفاده از توابع احتمالی- آماری در جنگل های زاگرس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین روش مناسب نمونه­ برداری به ­منظور برازش توابع توزیع احتمال برای مدل­سازی توزیع قطری درختان بلوط ایرانی در جنگل­های دالاب استان ایلام بود. بدین منظور 2/37 هکتار از جنگل­های منطقه به ­صورت صددرصد آماربرداری شد. سپس تعداد 37 نمونه با دو روش خط ­نمونه با طول ثابت 50 متر و روش منظم تصادفی با قطعات مستطیل شکل 10 آری اندازه­ گیری شد. توابع توزیع احتمال مورد بررسی بتا، گاما، نمایی، نرمال، لگ­نرمال و وایبول است. مقایسه توزیع واقعی و توزیع احتمال به‌دست‌آمده از توابع، به­ وسیله آزمون­ های کولموگروف- اسمیرنوف و اندرسون- دارلینگ انجام شد. در روش آماربرداری صددرصد، نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نشان داد که توزیع­ های احتمال بررسی شده در این پژوهش توانایی تبیین برازش طبقات قطری درختان بلوط ایرانی را ندارند. همچنین آزمون اندرسون- دارلینگ نشان داد که توزیع گاما مناسب­ترین توزیع از بین توزیع­های بررسی شده در این پژوهش است. در روش نمونه­ برداری با قطعات مستطیل شکل، نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نشان داد که توزیع وایبول مناسب­ترین توزیع برای برازش طبقات قطری درختان است؛ اما آزمون اندرسون- دارلینگ نشان داد که برای برازش طبقات قطری درختان، به ترتیب توزیع ­های گاما، وایبول، بتا و لگ ­نرمال مناسب­تر است. در روش نمونه ­برداری خطی، نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نشان داد که توزیع‌های احتمال بررسی شده قابلیت لازم برای مدل­سازی توزیع قطری درختان بلوط ایرانی را ندارند. همچنین آزمون اندرسون- دارلینگ نشان داد که به ترتیب توابع گاما، لگ­نرمال، نرمال و وایبول مناسب­ترین توابع توزیع احتمال برای مدل­سازی توزیع قطری درختان بلوط ایرانی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of sampling methods for modeling of diameter distribution of Quercus persica trees in the Zagros forests

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Mirzaei
  • Amir Eslam Bonyad
Faculty of Natural Resources, University of Guilan
چکیده [English]

The aim of this research was to determine an optimum sampling method based on best-fit probability distribution functions for modeling diameter distribution of Quercus persica in Dalab forests in Ilam province (western Iran). A total area of 37.2 hectares was full callipered in this study. Also, 37 rectangular 1000 m2 plots were sampled using both transect method, with a fixed length of 50 m, and systematic random sampling. Beta, Gamma, Exponential, Normal, Lognormal and Weibull probability distribution functions were fitted to diameter at breast height (DBH) distribution of the oak trees. The expected probability and probability derived from the above functions were compared using Kolmogorov-Smirnov and Anderson-Darling tests. The Kolmogorov-Smirnov analysis in census method showed that the applied probability distribution functions are incapable of fitting DBH distribution of the oak trees. Anderson-Darling test in our study showed that the Beta probability distribution function most appropriately fit with DBH distribution. In the systematic random sampling, the results of Kolmogorov-Smirnov showed that Weibull distribution is the most suitable function compared to other probability distribution functions. Though, Anderson-Darling test indicated that the Gamma, Weibull, Beta and Lognormal distributions are appropriate for fitting DBH distribution in a descending order. In transect sampling method, the results of Kolmogorov-Smirnov showed that the investigated probability distribution functions are unsuitable for fitting DBH distribution. According to Anderson-Darling test, the Gamma, Lognormal, Normal and Weibull are, respectively, the most applicable distribution functions in explaining the oak trees DBH distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercus persica
  • probability-statistical functions
  • Dalab forest
  • Transect