مقدار هیدرات های کربن و پرولین برگ درخت چنار، در شرایط تنش آلودگی هوا (پژوهش موردی: شهرستان ارومیه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

2 دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

چکیده

آلودگی هوا بر رشد و کیفیت درختان در فضای سبز شهری تأثیر بسزایی دارد، زیرا صدمات مزمنی در اثر جذب مداوم آلاینده‌ها ایجاد می‌شود. امروزه ایجاد فضای سبز مناسب در مناطق شهری موجب کاهش صدمات زیان‌آور آلودگی‌های محیطی می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آلودگی هوا بر مقدار هیدرات­ های کربن و پرولین درخت چنار (Platanus orientalis L.) در سطح شهر ارومیه انجام شد. برای این منظور پنج پارک بوستان با درجه آلودگی متفاوت در سطح شهر ارومیه در دو مرحله (مردادماه 92 و اردیبهشت‌ماه 93) مورد بررسی قرار گرفت. در هر پارک پنج‌پایه تقریباً همسال از این‌ گونه انتخاب شدند. نمونه‌های برگ از هر پایه در سه مقطع ارتفاعی و از شاخه ­های بیرونی برداشت شدند و مقدار پرولین و هیدرات­ های کربن در دو مرحله اندازه­ گیری شدند و ارتباط آن­ها با غلظت آلاینده­ های هوا شامل O3، NH3، SO2، CO و PM10 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در هر دو زمان مقدار هیدرات‌های کربن و پرولین گونه­ های مورد بررسی در مناطق آلوده بیشتر از منطقه شاهد بود. همبستگی مثبت هیدرات‌های کربن و پرولین با آلاینده‌های O3، NH3 و PM10 در هر دو مرحله (به‌جز همبستگی پرولین با NH3 در مرداد 92)، در سطح 1 درصد معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content of carbohydrates and proline of Oriental plane (Platanus orientalis L.) leaf in air pollution stress, case study: Urmia city

نویسندگان [English]

  • Negar Omidi 1
  • Nasrin Seyedi 1
  • Abbas Banj Shafiei 1
  • Naser abaspour 2
1 Faculty of Natural Resources, Urmia University
2 Faculty of Science, Urmia University
چکیده [English]

Air pollution severely damages tree growth and quality in urban areas due to constant absorption of pollutants by plants. It has been clearly substantiated that urban green landscapes considerably decrease environmental pollution. This study aimed to evaluate the effect of air pollution on carbohydrate and proline contents in oriental plane (Platanus orientalis L.) trees in Urmia city. For this purpose, five parks of supposedly different levels of pollution were sampled in two phases (i.e. August 2013 and May 2014). Five plane trees of relatively the same age were selected in each park. Leaf samples were collected from the outer branches of trees at three height levels. The carbohydrate and proline contents of the leaves, measured in two steps, were correlated with the level of O3, NH3, SO2, CO and PM10. The results indicated that, except for proline with NH3 in August 2013, the amounts of carbohydrates and proline were significantly (α=1%) higher with increasing air pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Proline
  • Oriental plane
  • Carbohydrates