تأثیر قطعه قطعه شدن جنگل بر ترکیب و پراکنش گونه های گیاهی در دامنه های شمالی جنگل های کرمانشاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، کرمانشاه

چکیده

این بررسی با هدف بررسی تأثیر قطعه‌قطعه شدن جنگل­ها بر روی ترکیب و پراکنش گونه­ های گیاهی، در دامنه­ های شمالی جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه انجام شد. سه قطعه جنگلی با جهت شمالی و با شرایط مشابه فیزیوگرافی انتخاب و در هر قطعه، در فواصل صفر، 25، 50، 100 و 150 متری، با استفاده از سه ترانسکت که در فواصل 200 متری از هم قرار گرفتند، اقدام به نمونه ­برداری از پوشش گیاهی شد. برای گروه­ بندی از روش­های آنالیز خوشه ­ای و آنالیز تطبیقی قوس­ گیری شده و برای تعیین گونه­ های شاخص هر گروه از تجزیه و تحلیل گونه­ های معرف استفاده شد. در این پژوهش، 113 گونه گیاهی متعلق به 97 جنس و 27 تیره در منطقه مورد بررسی شناسایی شد. تیره کاسنی (Asteraceae) با 21 گونه (58/18 درصد)، بیشترین تعداد گونه­ های گیاهی را به خود اختصاص داد. دو گروه شامل گروه قطعات نمونه حاشیه جنگل (صفر و 25 متری) و گروه قطعات نمونه زون جنگل (50، 100، 150 متری) تفکیک شد و مشخص شد که فاصله از حاشیه قطعه مهم‌ترین عامل در پراکنش گروه­ ها است. مهم­ترین گونه ­های شاخص اولین گروه اکولوژیک شامل: Aegilops umbellulata Zhuk.، Alyssum menicoides Boiss، Anthemis hyalina DC، Calendula persica C.A.Mey.، Echinops kermanshahanicus Mozaff.، Euphorbia macroclada Boiss.، Gundelia tournefortii L.، Onobrychis lunata Boiss.، و مهم­ترین گونه­ های شاخص دومین گروه اکولوژیک شامل Alyssum marginatum Steud.ex Boiss، Stipa barbata Desf، Taeniatherum crinitum Schreb.، Ziziphora capitataCrataegus azaralousQuercus branttii Lindl می­ باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of forest fragmentation on plant species composition and distribution in Northern slopes of Kermanshah forests

نویسندگان [English]

  • Foziye Soleimani 1
  • Javad Es'haghi Rad 1
  • Yahya Khodakarami 2
1 Faculty of Natural Resources, Urmia University
2 Research Center of Agriculture and Natural resources of Kermanshah Province, Kermanshah
چکیده [English]

The aim of this research is to study the influence of forest fragmentation on plant species composition and distribution in the northern aspects of Kermanshah oak forests. Three patches of oak forests with similar physiographic conditions were selected and vegetation data were sampled at 0, 25, 50, 100 and 150-meter intervals along three transects which was located in a distance of 200 m apart from each other. Cluster Analysis and Deterended Correspondence Analysis were used to categorize and investigate the trend of vegetation variation in different patches. Also, Indicator Species Analysis accompanied with Monte Carlo test was used to determine the characteristic species in the area. In this study, 113 plant species belonging to 97 genera and 27 families were identified., Asteraceae family with 21 species (18.58 percent) showed the highest number of plant species Two categories of sample plots, i.e. forest-edge (zero and 25 m) and inside-forest (50, 100 and 150 m) were separated And it was recognizes that the distance from the patch edge was the most important factor on distribution the distribution of these groups. Characteristic species of the first group are: Aegilops umbellulat, Alyssum menicoides, Anthemis hyalina, Calendula persica, Echinops kermanshahanicus, Euphorbia macroclada, Gundelia tournefortii, Lens orientalis, Onobrychis lunata, Picnomon acarna, Sysymbrium damascenum, Tragopogon longrostris, Verbascum pseudo-digitalis, Vicia assyriaca, V. narbonensis and for the second group: Alyssum marginatumAnagalis arvensis, Galium aparine, Geranium tuberosum, Phlomis persica, Scandix pectin-veneris, Stipa barbata, Taeniatherum crinitum, Ziziphora capitata, Crataegus azaralous, and Quercus branttii.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oak
  • Zagros forests
  • Forest edge
  • Forest inside
  • Flora
  • Forest patches