تحلیل ترکیب گونه های علفی زیر آشکوب در جنگلکاری با گونه های پهن برگ و سوزنی برگ و رابطه آن با عوامل خاکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

چکیده

به­ منظور تحلیل روابط ترکیب گونه­ های علفی زیر­آشکوب و خاک، دو منطقه جنگل­کاری شده با گونه­ های سوزنی­ برگ و پهن­ برگ و یک منطقه جنگل­کاری نشده (شاهد)، با شرایط اقلیمی و فیزیوگرافی مشابه در بخش گریزه شهرستان سنندج انتخاب شدند. برای جمع­ آوری داده ­های خاک و پوشش گیاهی از روش نمونه ­برداری منظم- تصادفی با ابعاد شبکه 50 × 75 متر استفاده شد. با بررسی ارتباط بین عوامل محیطی و پوشش گیاهی از طریق تحلیل تطبیقی متعارف (CCA)، سه منطقه مورد بررسی از همدیگر قابل تفکیک بودند. بیشتر قطعات نمونه متعلق به جنگلکاری با گونه­ های پهن ­برگ، مقدار ماده آلی، ازت، منیزیم، شن، سیلت و کلسیم بالایی داشته و با pH همبستگی مثبت داشتند. دسته دوم شامل نمونه­ هایی بودند که با وزن مخصوص ظاهری و رس همبستگی معنی­ داری داشتند. این گروه بیشتر مربوط به منطقه شاهد بودند که در نقطه مقابل جنگلکاری پهن‌برگ قرار داشته و مقدار ماده آلی، فسفر، ازت، منیزیم و pH آن‌ها پایین بود. در جنگلکاری پهن­ برگ گونه­ های علفی Geranium tuberosumو Vicia michuuxii در جنگلکاری سوزنی‌برگ گونه­ های Erysium billardieri و Galium verum و در منطقه شاهد گونه ­های Bromus tectorum و Euphorbia denticulate بیشترین فراوانی را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of understory plant composition in hardwoods and conifers plantations and their relation to soil characteristics

نویسندگان [English]

  • Mehdi Heidari 1
  • Naghi Shabanian 2
  • Monir Zeinivanzadeh 2
  • Havad Mirzaei 1
1 Faculty of Agriculture, Ilam University
2 Faculty of Natural Resources, Kurdistan University
چکیده [English]

This study aims at analyzing the understory plant species composition in relation to soil characteristics in forest plantations. For this purpose, two plantations with coniferous (Cupressus arizonica and Biota orientalis) and broad-leaved species (Fraxinus rotundifolia and Robinia pseudoacacia) along with a nearby non-forested control area were selected in Gerizeh of Sanandaj, Kurdistan province, western Iran. Random systematic method with a network dimension of 75×50 m was used for collecting soil samples and vegetation data. Canonical Correspondence Analysis (CCA) differentiated the three sites in terms of soil and vegetation parameters. Results show that the majority of samples belonging to the hardwood plantation contained high values of OC, N, Mg, sand, silt and Ca which had a positive correlation with pH. The control area, showed significant correlation with clay and bulk density. Most samples of conifer plantation, however, had the lowest OC, P, N, Mg and pH. The most abundant understory species in the broadleaf plantation were Geranium tuberosum and Vicia michuuxii, in conifer plantation Erysium billardieri and Galium vernum, and in the control area Bromus tectorum and Euphorbia denticulata.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broad-leaved
  • Conifer
  • Multivariate analysis
  • Sanandaj