اثر مدیریت جنگل بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل خلیل محله - بهشهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر مدیریت جنگل بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در پارسل­های 10 (شاهد) و 12 (مدیریت‌شده) سری یک طرح جنگلداری خلیل­محله واقع در بهشهر انجام شد. برای نمونه­برداری، 20 قطعه‌نمونه 10 آری دایره­ای شکل به‌صورت تصادفی- منظم با ابعاد شبکه 100×75 متر در هر دو پارسل پیاده شد. در هر قطعه‌نمونه تعداد پنج ریزقطعه­نمونه (با مساحت یک مترمربع)، یکی از آن‌ها در مرکز و چهار ریزقطعه­نمونه دیگر در چهار جهت اصلی پیاده شدند. در هر ریزقطعه­نمونه پس از آمیختن نمونه­ها باهم یک نمونه در هر عمق 10-0 و 20-10 سانتی­متر برای قطعه­نمونه موردنظر تهیه شد. نتایج نشان داد مشخصه­های درصد رطوبت (مدیریت‌شده: 58/69، شاهد: 74/39 درصد)، pH (مدیریت‌شده: 47/6، شاهد: 59/5)، EC (مدیریت‌شده: 73/630، شاهد: 67/391 میکروزیمنس بر سانتی­متر)، مواد آلی (مدیریت‌شده: 81/11، شاهد: 98/10 درصد)، نیتروژن (مدیریت‌شده: 62/0، شاهد: 3/0 درصد)، فسفر (مدیریت‌شده: 19، شاهد: 07/7 قسمت در میلیون) و پتاسیم (مدیریت‌شده: 331، شاهد: 183 قسمت در میلیون) بین دو قطعه مورد بررسی تفاوت معنی­دار داشتند. به‌طورکلی نتایج این تحقیق مؤید اثر معنی­دار مدیریت جنگل به شیوه تک­گزینی روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of forest management on soil physical and chemical properties of Khalil-Mahale forest

نویسندگان [English]

  • Shohre Kazemi
  • Seyed Mohammad Hojati
  • Asghar Fallah
  • Mahya Tafazzoli
Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effects of forest management on soil physicochemical properties in compartments No. 10 (control) and 12 (managed) in Forest Series No. 1 in Khalil-Mahale Forest Management Planning, Behshahr. Twenty circular sample plots with an area of 1000 m2 were systematic-randomly sampled in a 100×75 m grid in both compartments. In each plot, five 1 m2 micro-plots were established: one in the center and four others in north-south, east-west directions at each corner. Soil samples were collected from 0-10 and 10-20 cm depths in the micro-plots. In each plot, the samples taken from the same depth range were pooled. According to our results, the values of moisture content, pH, EC, organic matter, nitrogen, phosphorus and potassium were significantly (α=5%) different in the two compartments. This study highlights the positive influence of single selection system on the physicochemical properties of forest soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soil properties
  • Single selection method
  • Control parcel
  • Managed parcel