بررسی شاخص های تغذیه ای پروانه جوانه خوار بلوط (.Tortrix viridana L) در دو حالت تغذیه ای گروهی و انفرادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

چکیده

پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) یکی از مهم­ترین آفات جنگل‌های زاگرس است که با تغذیه از برگ و جوانه­ های گونه ­های مختلف درختان بلوط، سالانه خسارت زیادی را به این جنگل­ ها وارد می­ کند. با فرض اینکه لارو این حشره در زندگی گروهی (اجتماعی) و انفرادی عکس ­العمل­ های متفاوتی نسبت به تغذیۀ برگ دو گونه بلوط دارمازو (Quercus infectoria) و بلوط وی­ول (Q. libani) از خود نشان می­ دهد، در این تحقیق سنجش رفتارهای تغذیه­ ای این آفت به­ صورت گروهی و انفرادی مورد بررسی قرار گرفت. برگ ­های این دو گونه پس از جمع ­آوری در اتاقکی با شرایط نوری مناسب و دمای 25 درجه سانتی­گراد قابل کنترل (به دو روش تغذیۀ انفرادی و گروهی) در اختیار لاروهای سن پنجم آفت قرار گرفت. در روش گروهی 20 تکرار (هر تکرار 10 عدد لارو) و در روش انفرادی 40 تکرار (هر تکرار یک عدد لارو) برای هر یک از میزبان ­های بلوط دارمازو و بلوط وی­ول در نظر گرفته شد. شاخص­ های نرخ مصرف نسبی (RCR)، نرخ رشد نسبی (RGR)، کارایی تبدیل غذای خورده شده (ECI)، کارایی تبدیل غذای هضم شده (ECD) محاسبه شدند. نتایج این بررسی بر اساس آزمون t، میزان زی­ توده لاروی و همچنین شاخص­های RCR، ECI و ECD در روش تغذیه گروهی به­ طور معنی ­داری بیشتر از روش تغذیه انفرادی است (در سطح 5 درصد). در واقع با این­که در حالت تغذیه انفرادی لاروها (به دلیل نبودن استرس رقابت) به مقدار بیشتری تغذیه می­ کنند، اما در حالت تغذیه گروهی باوجود مصرف کمتر (نرخ مصرف نسبی کمتر) کارایی بیشتری در تولید زی­توده لاروی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on nutritional indices of Green Oak Leaf Roller (Tortrix viridana L.) in grouping and individual nutrition methods

نویسندگان [English]

  • Ahmad Alijanpour
  • Mohammad Reza Zargaran
  • Rastgar Motallebi Tape Rasht
Natural Resources Faculty, Urmia University
چکیده [English]

The forests in Zagros vegetative area are important due to their geographical situation, ecosystem performance, and biodiversity. Green oak leaf roller (Tortrix viridana L.) is one of the most important pests which feeds on oak leaves and sprouts and damage them greatly in Zagros forests. Considering the fact that the larva of this insect has different reactions to feeding upon the leaves of Quercus infectoria and Q. libani in their individually and social lives, measuring its social and individual feeding behavior was investigated in the current study. Collected leaves of these oak species were transferred to laboratory and were stored under 25°C and suitable photoperiod conditions (with two individual and group feeding methods) and were given to the fifth instar larvae of the pest. In the group treatment, 20 replications (each replication with 10 larvae) and in the individual method, 40 replications (each repetition with 1 larva) were considered for each host. The indices of relative consumption rate (RCR), relative growth rate (RGR), efficiency of conversion of ingested food (ECI) and efficiency of conversion of digested food (ECD) were measured. The results of the conducted t-test indicated that the degree of larval biomass, RGR, ECI, and ECD are significantly higher in group feeding method compared to individual feeding (α=0.05). In fact, although larvae eat more when they are individually being fed (due to lack of competition stress), they produced more larval biomass in group feeding method despite they ate less (smaller RCR).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual nutrition
  • Grouping nutrition
  • Green oak leaf roller
  • Nutritional indices