ارائه پروتکل بهینه برای فروش نهال های یک‌ساله صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) با استفاده از مدل سازی معادلات آلومتریک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

امروزه کشت گونه­ های مختلف صنوبر مانند گونة دلتوئیدس علاوه بر رفع موانع مرتبط با محدودیت­ های انرژی زیستی و حوضچه ­های کربن، یکی از مهم­ترین منابع سلولزی و اقتصادی کشور محسوب می ­شود. تحقیق حاضر با مدل­سازی معادلات آلومتریک زی­ توده نهال گونة مذکور پس از یک‌فصل رویش علاوه بر افزایش دقت پیش ­بینی مقادیر زی­ توده، درصدد ارائه پروتکل مناسب برای انتخاب نهال­ های برتر برای عرضه بهینه فروش است. به همین منظور تعداد 25 قلمه­ از گونة مورد بررسی با سه تکرار در کرت­ های یک مترمربع با شرایط رویشگاهی و تیمار کاملاً ثابت در نهالستان تلوکلای ساری کاشته شده و یک سال پس از کاشت، نهال­ ها به تعداد مختلف از سه طبقه قطری یقه 1 – 0، 2- 1/1، 3- 1/2 سانتی­متر با ریشه از خاک خارج شده و به مدت 48 ساعت در دمای 85 درجه سانتی­گراد آون خشک شدند. برای مدل­سازی از تبدیل لگاریتمی تابع توانی مبتنی بر دو متغیر قطر یقه و ارتفاع کل استفاده شد. نتایج نشان داد مدل­ های مبتنی بر تحلیل خطی چندگانه با توجه به عدم همبستگی خطی (10< VIF) دارای دقت برآوردی قابل ملاحظه نبودند. مدل­ های توانی تبدیلی برحسب قطر یقه مربوط به زی­ توده هوایی و مدل مذکور شامل ترکیب مربع قطر و ارتفاع (D2×H) مربوط به زی­ توده زیرزمینی و زی­ توده کل، مدل­های بهینه برای گزینش نهال­های برتر برای عرضه بهینه فروش در منطقه مورد پژوهش معرفی شدند. مدل ­های بهینه مذکور در قالب یک سند می­توانند جایگزین روش فعلی فروش (بر مبنای ارتفاع و قطر یقه نهال­ ها) برای کسب درآمد بیشتر و ترغیب برای افزایش سطح کشت درختان گونة مورد بررسی محسوب ­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing optimal protocol for sale of one-year-old poplar saplings (Populus deltoides) through modeling allometric equations

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Vahedi
Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran
چکیده [English]

Today, poplar plantation is considered an important forestry practice for preservation of carbon pools and a major source for bioenergy and cellulose. Providing different allometric equations, this research presents a model that may improve the biomass estimation of P. deltoides in Talookola Nursery in Sari. A number of 25 cuttings with 25 cm length were planted in 2011 within 1*1 m plots with identical site condition in three-replication experiment. Saplings numbered 4, 12 and 18 were randomly selected in three diameter classes (0-1, 1.1-2, 2.1-3 cm), respectively. The weight/wet weight ratios were measured after roots and stems were oven-dried at 85 ºC for 48 hours. Collar diameter and sapling height were chosen as variables for modeling allometric equations. The results showed that the logarithmic model related to above-ground biomass including collar diameter (D) and logarithmic models including product of diameter square and height (DBH2 × H) associated with below- and total ground biomass had the highest accuracy with the best goodness of fit data. Moreover, multivariate empirical models which did not have multicollinearity (VIF < 10) were presented, as such. However, they were not well fitted compared to aforementioned optimal models. The presented models can be considered as the applicable tools for estimation of annual biomass production and carbon sequestration of the studied species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio-energy
  • Annual sale
  • Wood culture
  • Biomass