بررسی مقایسه ای شاخص رایپلی و شاخص های فاصله ای به منظور تعیین الگوی پراکنش مکانی بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) در جنگل های زاگرس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از مؤلفه‌های اصلی ساختار توده جنگلی، نظم مکانی و موقعیت درختان در کنار یکدیگر است. الگوی مکانی توده‌ها با اندازه‌گیری و تعیین موقعیت درختان در توده‌ها و با وارد کردن آنها در چارچوب‌های تحلیلی، اندازه‌گیری می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه­ ای شاخص رایپلی و شاخص­های فاصله­ای به­ منظور تعیین الگوی پراکنش مکانی بلوط ایرانی (Quercus brantii)در جنگل ­های چغاسبز ایلام بود. بدین منظور، تعداد 53 قطعه نمونه براساس الگوی منظم تصادفی با ابعاد شبکة آماربرداری 100 × 100 متر برداشت شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش فاصله‌ای و برای تحلیل الگوی مکانی از شاخص رایپلی و شاخص‌های فاصله­ ای ابرهارت، هینز، C و هاپکینز استفاده شد. نتایج شاخص رایپلی نشان داد که گونة بلوط ایرانی در منطقه مورد بررسی از الگوی پراکنش تصادفی برخوردار است، در حالی که نتایج شاخص‌های فاصله­ ای ابرهارت، هینز، C و هاپکینز نشان داد که گونة بلوط ایرانی دارای الگوی پراکنش کپه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation comparison of K-Ripley and distance indices in order to determinate of spatial pattern of Quercus Brantii Lindl. in Zagros forests

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Mirzaei
  • Amir Eslam Bonyad
  • Jalal Aziz
Faculty of Natural Resources, University of Guilan
چکیده [English]

One of the main components of forest stand structure is spatial pattern and positioning of trees next to each other. Stand’s spatial patterns are measured and mapped by measuring tree locations in the stand and entering each coordinates into analytical frameworks. The aim of this study was to compare K-Ripley and distance indices in order to determine spatial pattern of Quercus Brantii in Choghasabz forests of Ilam. Using systematic-random sampling with 100×100m dimensions, 53 samples were selected. K-Ripley index and Hopkins, Hinez, Eberhart and C distance indices were used to analyze the spatial pattern in the area. Results of K-Ripley index showed that spatial pattern of oak trees in the study area are random pattern. But the results of Hopkins, Hinez, Eberhart and C distance indices showed a clumped pattern for Quercus brantii in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial pattern
  • Persian oak
  • Choghasabz
  • K-Ripley index
  • distance indices