نقش فعالیت های آموزشی و ترویجی بر عملکرد زارعین صنوبر در شهرستان ارومیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی نقش فعالیت‌های آموزشی و ترویجی بر عملکرد زارعین صنوبر (کود دهی، آبیاری، وجین، مبارزه با آفات، هرس کردن، شخم زدن و فاصله کاشت) در شهرستان ارومیه بود. برای انجام این پژوهش از روش­های توصیفی و علی- ارتباطی بهره گرفته شد و زارعین صنوبر شهرستان ارومیه به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. بر اساس نمونه‌گیری تصادفی، 76 نفر به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج به­دست آمده در زمینۀ بهره‌مندی از فعالیت­های آموزشی و ترویجی، مشخص شد که 6/31 درصد از افراد در زمینۀ کود حیوانی، 50 درصد در زمینۀ کود شیمیایی، 9/57 درصد در زمینۀ حجم آبیاری، 6/52 درصد افراد در زمینۀ دفعات آبیاری، 8/36 درصد در زمینۀ وجین کردن، 7/73 درصد در زمینۀ مبارزه با آفات، 7/73 درصد در زمینۀ هرس کردن، 9/78 درصد در زمینۀ شخم زدن و 6/52 درصد در زمینۀ فاصله کاشت بهره‌مندی از فعالیت‌های آموزش و ترویجی را کم و یا بسیار کم ارزیابی کرده‌اند. همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی مشخص شد که 66 درصد تغییرات متغیر کود حیوانی، 62 درصد تغییرات متغیر کود شیمیایی، 61 درصد تغییرات متغیر حجم آبیاری، 81 درصد تغییرات متغیر دفعات آبیاری، 67 درصد تغییرات متغیر وجین کردن، 78 درصد تغییرات مبارزه با آفات، 49 درصد تغییرات متغیر هرس کردن، 56 درصد تغییرات متغیر شخم زدن و 89 درصد تغییرات متغیر فاصله کاشت، متأثر از فعالیت­های آموزشی و ترویجی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of educational and promotional activities on the performance of poplar farmers in Urmia

نویسندگان [English]

  • Marziye Hajjarian
  • Omid Hosseinzadeh
Faculty of Natural Resources, Urmia University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of educational and promotional activities on the Poplar farmers (fertilizing, irrigation, weeding, pest control, pruning, plowing, selecting seedlings and spacing) in the city of Urmia. In this study, descriptive and causal-communication methods were used and poplar farmers in Urmia city were considered as statistical society. Based on random sampling 76 people were considered as statistically samples. Based on the obtained results in the profited by education and promotion activities, it was found that 31.6% of farmers in the field of manure, 50% in the field of fertilizer, 57.9% in the field of irrigation volume, 52.6% in the field of the irrigation frequency, 36.8% in the field of weeding out, 73.7% in the field of pest control, 73.7% in the field of pruning, 78.9% in the field of the plow and 52.6% in the field of spacing, profited by educational and promotional activities low or very low. The results of regression analysis showed that 66% of the variability of manure, 62% of the variability in chemical fertilizer, 61% of the changes in water volume, 81% of the variability in the frequency of irrigation, 67% of weeding out variations, 78% change in pest control, 49% of variability in pruning, 56% of variability in plowing and 89% of variability in spacing, were affected by educational and promotional activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urmia
  • Poplar
  • Educational activities
  • Promotional activities