تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر فراوانی و پراکنش موخور (Loranthus europaeus) در جنگل‌های میرآباد سردشت، استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

3 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

4 دکتری جنگلداری، اداره منابع طبیعی شهرستان مهاباد، مهاباد

چکیده

در این بررسی مقدار پراکنش و فراوانی موخور در مناطق با طبقات ارتفاع از سطح دریای متفاوت بررسی شد. بدین منظور تعداد 65 قطعه‌نمونه پنج آری دایره‌ای شکل در جنگل‌های میرآباد شهرستان سردشت برداشت شد و متغیرهایی مانند قطر برابرسینه، ارتفاع، ارتفاع و میانگین قطر تاج درختان، تعداد پایه­های آلوده به موخور و شدت آلودگی تاج درخت به موخور در قطعه‌های نمونه مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار قطر برابرسینه، ارتفاع، ارتفاع و قطر تاج درختان در طبقه ارتفاعی 1800-1751 متری نسبت به دیگر طبقات بیشتر بود. بیشترین درصد پایه‌های آلوده درختان به موخور در هر سه گونه بلوط ایرانی، ویول و دارمازو در طبقه ارتفاعی بالا (1800-1751 متر از سطح دریا) و کمترین درصد پایه‌های آلوده به موخور در طبقات ارتفاعی پایین‌تر (محدوده ارتفاعی 1550-1450 متر از سطح دریا) قرار داشتند. میانگین تعداد موخور در هر پایه در گونه‌های بلوط ایرانی و دارمازو، در بالاترین طبقه ارتفاعی از سطح دریا تقریباً دو برابر طبقات پایین‌ (محدوده ارتفاعی 1600-1551 متر از سطح دریا) و برای گونه ویول سه تا پنج برابر طبقات پایین‌تر (1550-1450) است؛ بنابراین به­منظور مبارزه مؤثر با این آفت، بهتر است از طبقات بالایی ارتفاع از سطح دریا اقدامات لازم در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of altitude on the abundance and distribution of Loranthus europaeus in Mirabad Forests – Sardasht, West Azerbaijan province, Iran.

نویسندگان [English]

  • Mehdi Navidi 1
  • Abbas Banj Shafiei 2
  • Elias Ramezani 3
  • Majid Pato 4
1 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University
3 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University
4 Ph.D. of Forestry, Mahabad natural resources administration, Mahabad
چکیده [English]

In this study the distribution and infection percentage of infected trees to Loranthus europaeus in various height above sea level classes areas were investigated. For this purpose 65 circular sample plots with an area of 500 m2 were taken in Mirabad forests of Sardasht. Quantitative characteristics like DBH, tree height, crown height and diameter were measured in each plot. Results showed that the highest percentage of infected trees in all three Oak species (Quercus brantii, Q. libani and Q. infectoria) were on the highest elevation class (1751-1800 m) and the lowest percentage of infected trees were on lowest elevation classes (1450-1550 m). Percentage of infected trees in highest elevation class was about 4 to 3 times more than percentage of infected trees in lowest elevation classes. Mean number of L. europaeus per tree in Quercus brantii and Q. infectoria in highest elevation class was almost 2 times more than lowest classes (elevation range from 1551 to 1600 m) and for Q. libani it was 3 to 5 times more than lowest classes (1450 -1550 m). Eventually, for effective fighting with this pest, it is better to start from upper altitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Height above sea level
  • Oak
  • Loranthus europaeus
  • Mirabad