ارائه مدل کمی تحلیل و آنالیز مکانی ساختار پایه‌های دانه‌زاد و شاخه‌زاد جنگل‌های بلوط غرب (جنگل‌های کارزان استان ایلام)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 دانش آموختۀ دکتری جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه ارومیه

چکیده

جنگل­های بلوط غرب از دو ترکیب ساختاری دانه­زاد و شاخه­زاد تشکیل شده­اند. شناخت ترکیب ساختاری هر بخش به تفکیک و در مقایسه باهم لازمه مدیریت صحیح آن­ها است. در این پژوهش ساختار سیمای سرزمین جنگل­های منطقه کارزان استان ایلام به­وسیله مدل تحلیلی کمی کردن بررسی شد. نتایج به­کارگیری سنجه­های تعداد، تراکم، درصد سطح تاج­پوشش و سنجه­های آماری مساحت سطح تاج­پوشش (میانگین، میانگین وزنی، میانه، دامنه تغییرات و ضریب تغییرات) در دو تیپ دانه­زاد و شاخه­زاد مقادیر بیشتری را در تیپ شاخه­زاد محاسبه می­کند. در این چارچوب سنجه­های آماری فاصله بین درختان (میانگین، میانگین وزنی، میانه، دامنه تغییرات و ضریب تغییرات) و همچنین شاخص­های غنا، تنوع شانون و سیمپسون مقادیر به‌دست‌آمده در تیپ دانه­زاد را بیشتر از شاخه­زاد نشان می­دهد. با توجه به شاخص پراکندگی (R) که پراکنش دانه­زاد را کپه­ای و شاخه­زاد را تصادفی-یکنواخت نشان می­دهد، این مدل به­خوبی تغییر ساختار از تیپ دانه­زاد به شاخه­زاد را در آینده  پیش­بینی می­کند که این موضوع لزوم و اهمیت اتخاذ سیاست­های مدیریتی مناسب در مورد پیشگیری از این تغییر ساختار در سنوات آتی را پیش روی مدیران جنگل قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Offering structure quantitative spatial analysis model of Persian Oak species in two types of high forest and coppice of West Oak Forests (Case study: Karzan forests, Ilam Province)

نویسندگان [English]

  • Abdolali Karamshahi 1
  • Arash Karami 2
  • Golriz Mohammadi 3
1 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Ilam
2 Ph.D. of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Ilam
3 M.Sc. student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University
چکیده [English]

Study Spatial Pattern and biodiversity in plant communities the basic requirements to solve a lot of issues in ecology and forest management. West Oak Forests were formed of the structural composition in two types' high forest and coppice. Understanding the structure combination of each part separately and in comparison together is necessary for the correct management. In this study, the landscape structure of the Karzan forests, Ilam Province were investigated using modeling quantitative analyses. The results of implementing of metrics such as number, density, canopy cover and statistical metrics canopy area of (mean, weighted mean, median, range, and coefficient of variation) in two types of high forest and coppice showed greater amounts in coppice type. In this framework, the distance between trees statistical metrics (mean, weighted mean, median, range, and coefficient of variation) as well as indicators of richness, Shannon, and Simpson were greater in high forest type than coppice. According to the dispersion index (R), the distribution range of high forest type was pile and coppice type was random–uniform. This model predicts structure transformation from high forest to coppice type in future properly. This Subject shows the necessity and importance of taking proper management policies to prevent such a structure transformation in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest Oak
  • High Forest and Coppice Types
  • Karzan Ilam
  • Spatial Analysis
  • Structural Model