اثر نانو ذرات سیلیکا (SiO2 NPS) بر صفات مرفوفیزیولوژی نهال‌های کاج سیاه (Pinus nigra) تحت تنش خشکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بهره­گیری از فناوری‌های نوین برای تعدیل اثرهای تخریبی خشکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این پژوهش، از خصوصیات منحصربه‌فرد نانو ذرات سیلیکا (SiO2) به­منظور کاهش اثر تنش کم­آبی، روی کاج ­سیاه (Pinus nigra) استفاده شد. برای تعدیل اثرهای مخرب تنش خشکی بر نهال­هایی که بر اساس ظرفیت زراعی خاک هر چهار، شش و هشت روز یک­بار آبیاری می­شدند به­طور جداگانه از سوسپانسیون­های نانو ذرات سیلیکا با غلظت‌های صفر، 10، 30، 60 و 100 میلی­گرم بر کیلو­گرم استفاده شد طوری که هر هفته یک­بار به مدت پنج ماه بر برگ‌های هر نهال اسپری ­شد. اعمال نانو ذرات سیلیکا سبب افزایش رویش ارتفاعی، پتانسیل آبی، محتوای نسبی رطوبت و کاهش نشت الکترولیت در نهال­های تحت تنش شد و افزایش غلظت آن سبب افزایش وزن خشک اندام هوایی و طول ریشه نهال­های تحت تنش خشکی شد. در مجموع می­توان بیان داشت که استفاده از نانو ذرات سیلیکا به­ویژه، غلظت­های 60 و 100 میلی­گرم در لیتر، موجب بهبود فعالیت­های فیزیولوژیک و افزایش زی‌توده کل در نهال­های کاج سیاه تحت تنش خشکی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of SiO2 NPS nanoparticles on morphophysiological characteristics of Pinus nigra under drought stress

نویسندگان [English]

  • Sevda Dehghan 1
  • Masuod Tabari Kochak Saraei 2
  • Gholamali Jalali 3
1 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University
2 Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University
3 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Exploitation and use of new technologies for improving of deleterious effects of drought stress are of great importance. An experiment was operated on Pinus nigra in order to investigate the effects of silicon (SiO2) (SNPs) nanoparticles on declining the deleterious effects of water stress. Nanoparticles spraying with 0, 10, 30, 60 and 100 ppm were applied every week for five months on the leaves of seedlings irrigated based on field capacity in the intervals of 4, 6 and 8 days. Applying SiO2 NPs increased height growth, water potential, relative water content and decreased electrolyte leakage. The increased SiO2 improved aboveground biomass and root length of seedlings as affected by drought stress. In general, it can be deduced that in this study the use of silicon nanoparticles, especially concentrations of 60 and 100 mgr/l, induces growth and physiological activities of Pinus nigra seedlings under drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Electrolyte leakage
  • Pinus nigra
  • Silica nanoparticle
  • Water potential