ارزیابی توان اکولوژیک برای برنامه‏ریزی حفاظتی و حمایتی جنگل (جنگل گرازبُن، خیرودکنار)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این پژوهش به­منظور ارزیابی توان اکولوژیکی در منطقه، نقشه­های شیب، جهت، ارتفاع، تیپ خاک، پوشش گیاهی و انبوهی جنگل تهیه شد. در گام اول به ترتیب نقشه­های واحد شکل زمین، نقشه یگان محیط­زیستی پایه و نقشه نهایی یگان محیط­زیستی ایجاد شد با هم‏‏پوشانی نقشه حیات­وحش منطقه با نقشه نهایی یگان محیط‏زیستی، مدل ویژه حفاظت با توجه به مدل کلی جنگلداری مخدوم تهیه و توان اکولوژیکی یگان­های محیط­زیستی ایجاد شد. درنهایت اطلاعات یگان­های محیط­زیستی به‌دست‌آمده با مدل ویژه حفاظت مقایسه و زون­بندی اکولوژیکی منطقه به­منظور برنامه­ریزی حفاظت انجام شد و بر اساس نقشه زون­بندی ایجادشده، اولویت اجرای عملیات در طرح مدیریتی مشخص شد. نتایج نشان داد که از مجموع 989 هکتار منطقه که مورد زون­بندی اکولوژیکی قرار گرفته بود، 436 هکتار دارای توان و اولویت اول حفاظتی است. همچنین 281 هکتار دارای توان برای طبقه یک حمایتی و 272 هکتار دارای توان برای طبقه دو حمایتی است و برای عملیاتی کردن برنامه­ها می­تواند به­عنوان راهنما مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological capability evaluation of forest for protection and conservation planning (Gorazbon forest, Kheyroud)

نویسندگان [English]

  • vahid Nasiri 1
  • Ali Roki 2
  • Vahid Etemad 3
  • Saeed Mehrju 4
1 PhD Candidate of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 M.Sc. student of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Associate Professor, Department of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
4 M.Sc. student of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

In this study, for evaluation of ecological capability in the study area, the maps of slope, aspect, elevation, soil type, vegetation type and forest density were provided. At the first step, land unit maps, basic environmental unit map, and the final environmental unit map were created respectively. Special model of protection regarding to general forestry model of Makhdoum was obtained with overlaying of wildlife map on basic environmental unit map and ecological capability of environmental units were created. Finally, the obtained environmental unit data was compared with special model of protection and ecological zoning of the area in order to protection planning was done, and priority of operations were determined based on zoning map. The results showed that 436 hectares of the entire region (989 ha) have the first conservation potential and priority. In addition, 281 hectares have the potential for the first protection class. 272 hectares of the 436 hectares, which were determined as the conservation zone, had the potential for conservation planning and were proper for operating the plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation planning
  • Ecological capability assessment
  • Gorazbon
  • Zoning