ارزیابی تأثیر آشفتگی بر تنوع گونه‌‌ای جنگل‌های بلوط با استفاده از شاخص‌های پارامتری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

این پژوهش به ارزیابی تأثیر آشفتگی بر تنوع گونه­ای زیر آشکوب با استفاده از شاخص­های پارامتری پرداخته است. بدین منظور با توجه به تأثیر تخریب انسانی با شدت­های مختلف سه منطقه کمتر دست‌خورده، تخریب متوسط و تخریب شدید در جنگل­های بلوط بانه انتخاب شدند. سه قطعه جنگلی با شرایط فیزیوگرافی مشابه از هر منطقه انتخاب شد. مساحت قطعات کمتر دست‌خورده کمتر از سه هکتار و مساحت قطعات تخریب متوسط و تخریب شدید حدود 10 هکتار بود و در هر قطعه، سه پلات 400 مترمربعی (بر روی ترانسکت و در فاصله 100 متری) و در مجموع 27 پلات به­منظور برداشت اطلاعات فلورستیک پیاده شدند. در هر قطعه‌نمونه نوع و فراوانی گونه‌های علفی در پنج میکرو­پلات به ابعاد 5/1×5/1 متر مورد بررسی قرار گرفت. مدل­های وفور-گونه­ شامل عصای شکسته، لوگ­نرمال، سری هندسی و سری لگاریتمی برای هر تیمار برازش شدند و بهترین مدل توزیع بر پایة P بزرگ‌تر از 05/0 (05/0P˃) انتخاب شد. همچنین سه تیمار با استفاده از منحنی­های درجه­بندی تنوع (Renyi) و روش غالبیت k مقایسه شدند. بر پایة تمام مدل­ها دو منطقة جنگل کمتر دست­خورده و تخریب متوسط دارای تنوع بالاتری نسبت به جنگل تخریب شدید بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of disturbance impact on species diversity of oak forest using parametric method

چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effect of destroying the understory species diversity using frequency distribution model has been discussed. Three forest patches with similar physiographic conditions of each region were selected and in each patch, 3 plots of 400 square meters (on transects and at a distance of 100 meters) were taken to record the floristic information. Type and abundance of understory species in 5 micro plots with 1.5 × 1.5 m dimensions were recorded in each sample. Broken stick model of distribution, lognormal, geometric series and logarithmic series were fitted for each treatment and the best distribution model based on the p˃0.5 was selected. The three treatments using diversity ordering curves (Renyi), and k-dominance were compared. Based on all models both less disturbed and middle disturb forest had high diversity compare to severe disturb forest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disturbance
  • Oak forest
  • Species abundance model
  • Species diversity