بررسی تأثیر زوال بر ساختار جنگل‌های زاگرس میانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار، گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر پدیده زوال بر روی ساختار جنگل­های زاگرس میانی است. بدین منظور یک توده به مساحت 32 هکتار واقع در جنگل­های خرم­آباد آماربرداری صد درصد شد. شاخص کلارک و ایوانز قبل و بعد از زوال به ترتیب 62/0 و 95/0 محاسبه شد، که نشان­دهنده تغییر پراکنش مکانی درختان در اثر زوال از الگوی کپه­ای به حالت تصادفی است. همچنین میانگین شاخص زاویه یکنواخت قبل و بعد از زوال به ترتیب برابر با 51/0 و 48/0 محاسبه شد که نشان­دهندة الگوی تصادفی درختان همسایه در هر دو حالت است. میانگین شاخص آمیختگی قبل و بعد از تخریب به ترتیب برابر با 06/0 و 09/0 محاسبه شد که حاکی از افزایش بسیار اندک اختلاط است. همچنین نتایج به‌دست‌آمده از شاخص شانون - وینر قبل از زوال برابر با 21/0 و بعد از زوال برابر با 30/0 محاسبه شد که افزایش بسیار اندک تنوع گونه­ای را نشان می­دهد. شاخص اندازه مساحت تاج­پوشش قبل زوال و بعد زوال به ترتیب 71/0 و 50/0 محاسبه شد که حاکی از چیره بودن درخت مرجع (درختان مرکزی گروه­های ساختاری) نسبت به همسایه­های خود است که این چیرگی با اثر زوال کاهش یافته است. اختلاف اندازه مساحت تاج­پوشش نیز قبل زوال 48/0 و بعد زوال 56/0 محاسبه شد که اختلاف مساحت بین درختان مرجع و درختان همسایه با اثر زوال بیشتر شده است. نتایج به‌دست‌آمده از این شاخص­ها می­تواند سیمای جنگل را به مدیران و برنامه­ریزان بشناساند و برای تعیین مقدار تغییرات به وجود آمده بر اثر فرآیندهای طبیعی در مدیریت بهینه جنگل مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of decline effect on structure of central Zagros forests

نویسندگان [English]

  • Amir Modaberi 1
  • Javad Mirzaei 2
1
2 Associate Professor, Department of Forest Science, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, I.R. Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the effect of decline on the structure of central Zagros forests. For this purpose, an area of about 32 hectares located in Khoramabad forest was inventoried using full calipering method. The values of Clark and Evans index were calculated 0.62 and 0.95 for before and after the decline respectively. These values showed a change from cluster positioning to random pattern with effect of decline in spatial distribution of trees. Also, the result of uniform angle index were calculated 0.51 and 0.48 for before and after the decline respectively that showed the random arrangement of nearest neighbors in both situation. The mean value of mingling index was calculated 0.06 and 0.09 for before and after degradation respectively which represents a slight increase in mixture. Also, the results of the Shannon-Wiener index, was 0.21 for before decline and 0.30 after decline that showed a slight increase in species diversity. The canopy area size index was calculated 0.71 and 0.50 respectively before and after the decline indicating that being dominant of the reference trees (Trees of center structure groups) than their neighbors. This dominance has been decreased by decline effect. Size difference of canopy area index calculated 0.48 and 0.56 respectively before and after the decline that the area difference between s reference trees and neighbor trees has been increased with influence of decline. The results of these indices can reveal forest figure to managers and planners which could be used to determine of created changes caused by natural processes in optimized management of forest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dieback
  • Decline
  • Forest structure
  • Location