تأثیر فاصله کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی درختان صنوبر تبریزی (Populus nigra L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در این پژوهش، تأثیر فاصله کاشت بر ویژگی­های کمی و کیفی سه توده دست کاشت صنوبر تبریزی در سه فاصله کاشت 1×5/1، نامنظم ×5/1 و 1×3 متر در پردیس نازلو دانشگاه ارومیه بررسی شد. برای این کار، در هر توده، یک قطعه 2500 مترمربعی انتخاب و قطر برابر­سینه و ارتفاع درختان، اندازه­گیری شد و مشخصه­های کیفی آن­ها در پنج گروه سالم، تاج شکستگی، تنه شکستگی، خمیدگی تنه و خشک­شدگی بررسی شد. برای محاسبه ضرایب شکل طبیعی و مصنوعی، 30 اصله درخت در هر توده به­صورت تصادفی انتخاب، قطع و قطر در فاصله­های 1/0، 3/0، 5/0، 7/0 و 9/0 متر طول درختان بریده­شده اندازه­گیری شد. همچنین، برای بررسی رابطه بین پهنای دوایر سالیانه و فاصله کاشت، یک دیسک در ارتفاع 15-10 سانتی­متری از کنده هر درخت تهیه شد. در این بررسی حجم درختان با کمک سه نوع ضریب شکل 5/0، طبیعی و مصنوعی محاسبه شد. نتایج نشان ­داد که بیشترین میانگین قطر برابر­سینه و ارتفاع درختان به ترتیب مربوط به دو توده با فاصله کاشت 1×3 متر و 1×5/1 متر بوده است (5 درصد=α). همچنین میانگین حجم در فاصله کاشت نامنظم به­طور معنی­داری (5 درصد=α) کمتر از دو توده دیگر بود. بین میانگین حجم ­محاسبه‌شده در هر سه توده با سه روش حجم­یابی در سطح 5 درصد اختلاف معنی­داری مشاهده نشد. همچنین حدود نیمی از درختان خمیده و بیشترین تعداد تنه­های شکسته در توده با فاصله کاشت 5/1×1 متر مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of spacing on quantitative and qualitative characteristics of black poplar (Populus nigra L.)

نویسندگان [English]

  • Iman Faal-Khah 1
  • Elias Ramezani Kakroudi 2
  • Ahmad Alijanpour 3
  • Abbas Banj Shafiei 3
1 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
3 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
چکیده [English]

In this study we assessed the role of plantation spacing on the quantitative and qualitative characteristics of black poplar (Populous nigra L.) in three stands at 1/5×1, 1/5×irregular (0.44-1) and 3×1-meter planting intervals in the campus of Urmia University. The diameter at breast height (dbh) along with qualitative characteristics, including tree forking and vitality, crown and/or stem breakage and tree leaning of all individuals, were assessed in an area of 2500 m2 in each stand. To calculate form factor (F), 30 stems were chosen randomly in each stand (90 in total) and felled at 10-15 cm above ground. The diameter of all cut trees was measured at intervals of 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 and 0.9 of tree length. A growth-ring disk (cross-section) was obtained from the stump of each tree to study the relationships between annual rings and plantation spacing. Furthermore, the standing volume of each stand was calculated using Huber, Hohenadel and simple (F=0.5) formulas. Results showed that the maximum dbh and height growth occurred in 1x3 m and 1x1/5 m planting intervals, respectively (α=5%). Also, the minimum mean volume was recorded for 1/5×irregular spacing. No significant differences were obtained for the amount of standing volume/ha using the three methods. Based on our results, the highest incidence of stem breakage and nearly 50% of tilted trees were observed in 1/5×1 m spacing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annual-ring
  • Form factor
  • Poplar plantation
  • Short-rotation forestry
  • Stand density