مناسب‌ترین توزیع آماری به‌منظور بررسی تأثیر تغییر کاربری بر پراکنش تاج‌پوشش درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگل‌های زاگرس استان ایلام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار، گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

با توجه به گستردگی تغییر کاربری اراضی جنگلی در ایران و به­ویژه ناحیه رویشی زاگرس میانی، این پژوهش به بررسی اثرهای تغییر کاربری بر توزیع تاج­پوشش درختان این ناحیه پرداخت. بدین منظور سه توده 10 هکتاری واقع در شهرستان ایلام شامل توده حاشیه شمالی روستای گلجار با سابقة زراعت بلندمدت، حاشیه جنوبی روستای گلجار با سابقة تخریب (برداشت سنگ، شن و ماسه و زراعت) و عرصه­ای واقع در یک کیلومتر شرق روستای گلجار به­عنوان منطقة شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا از توابع آماری بتا، گاما، جانسون، وایبول، نرمال و لگ نرمال که در پژوهش­های زیستی کاربرد فراوانی دارند، استفاده شد. سپس با استفاده از آزمون نکویی برازش اندرسون دارلینگ توابع رتبه­بندی و آزمون معنی­داری صورت گرفت. نتایج نشان داد که در مناطق تغییر کاربری بلندمدت به زراعت، تخریب بلندمدت متنوع و منطقه شاهد به ترتیب توابع لگ نرمال، وایبول و بتا مناسب­ترین تابع برای مدل‌سازی پراکنش درختان بر اساس معیار مساحت تاج­پوشش هستند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در اثر تغییر کاربری بر اساس توزیع­های آماری (بتا، گاما، جانسون، وایبول، نرمال و لگ نرمال) در طبقات مختلف تاج­پوشش اختلاف ایجاد شده ­است و این تغییرات مدیریت متنوعی را برای حفاظت و پرورش این توده­ها می­طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The most appropriate statistical distribution for studding effect of land use changes on distribution of Oak trees (Quercus brantii) canopy in Zagros forests of Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Mehdi Heydari 1
  • Ali Mahdavi 2
  • Amir Modaberi 3
1 Assistant Professor, Department of Forest Science, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, I.R. Iran
2 Associate Professor, Department of Forest Science, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, I.R. Iran
3 Ph.D. Student in forestry, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, I.R. Iran
چکیده [English]

Regarding to extensive forest land use change in Iran and especially central Zagros region, this study paid to the effects of land use changes on the statical distribution of tree’s canopy in this region. For this purpose three 10 ha mass located in the city of Ilam was considered that there are including contains mass of the northern edge of the Goljar village with a background of long-term agriculture, the southern edge of the Goljar village with a background of destruction (extracting of stones, sand and Agriculture), and the area is located about a mile from the east Goljar village as witness stand. For this purpose statistical functions beta, gamma, Johnson, Weibull, normal and lognormal, were used which they are frequently used in biological studies. Then ranking functions and significant tests were performed with Anderson-Darling goodness of fit test. The results showed that in the Long-term land use change to agriculture, various long-term damage and witness area are the most appropriate function to model the distribution of trees were including lognormal, weibull and beta respectively. The results of this study indicate that in effect of land uses based on statistical distributions (Beta, Gamma, Johnson, Weibull, Normal and  lognormal) in the different canopy classes has been created dispute, and these changes demand a variety of management for Protection and development of these masses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canopy
  • Central Zagros
  • Goodness of fit
  • Land use change
  • Statistical distributions