تعیین معیارهای مؤثر در انتخاب محل احداث ایستگاه اطفاء حریق در جنگل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

5 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر استخراج معیارهای مکانی مؤثر در احداث ایستگاه اطفاء حریق در جنگل است. در این پژوهش به­منظور استخراج و اولویت­بندی معیارهای مؤثر بر هدف تحقیق از رویکرد دلفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. برای تعیین معیارهای مؤثر بر پژوهش از نظرات کارشناسان در قالب رویکرد دلفی استفاده شد و از آنها خواسته شد تا عامل­های مؤثر بر تخصیص زمین به ایستگاه­های اطفاء حریق را مشخص کنند. در مرحلۀ اول پس از ارسال و جمع­آوری پرسشنامه­های مربوطه، معیار­های ذکرشده توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از دیدگاه کارشناسی از معیار­هایی که اهمیت ناچیزی در هدف پژوهش داشته­اند، صرف­نظر شد و در نهایت معیار­های نزدیکی به مناطق مسکونی، نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به آتش­سوزی­های پیشین، نزدیکی به جاده و نزدیکی به حاشیه جنگل انتخاب شدند. سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، وزن هر یک از عامل­های انتخاب شده به­دست آمد. بر اساس نتایج به­دست­آمده، نزدیکی به جاده با وزن 25/0 بیشترین اهمیت را داشته و عامل­های نزدیکی به رودخانه (23/0)، نزدیکی به آتش­سوزی­های پیشین (22/0)، نزدیکی به حاشیه جنگل (19/0) و نزدیکی به مناطق مسکونی (11/0) به ترتیب در رتبه­های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining of effective criteria in locating firefighting station in forest

نویسندگان [English]

  • Tayebe Amiri 1
  • Abbas Banj Shafiei 2
  • Mahdi Erfanian 3
  • Omid Hosseinzadeh 4
  • Hadi Beygiheidarlou 5
1 M.Sc. student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
3 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
4 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
5 Ph.D. student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
چکیده [English]

This study aimed to extract effective spatial criteria in construction of forest fire fighting stations. In this study for extraction and prioritization of effective criteria, Delphi and AHP methods were used. To determine effective criteria, the opinions of experts and specialists in a Delphi approach were asked to clarify the influencing factors to allocation of land to forest fire fighting stations. In the first stage after sending and collecting questionnaires, mentioned criteria by experts were examined and using expert perspective the criteria that have less importance was omitted. Finally the following criteria were selected: Proximity to residential areas, Proximity to river, Proximity to post fires, Proximity to road, and Proximity to forest edge. Then with using Analytical Hierarchy Process (AHP), weight or relative importance of each selected factors were obtained. Based on results the highest important factor was the proximity to road with 0.25 weight among other factors. Then Proximity to river (0.23), Proximity to post fires (0.22), Proximity to forest edge (0.19) and Proximity to residential areas, were next in rank, respectively. Also pairwise comparisons of sub-criteria for each factor showed that areas close to roads, river and areas with a history of prior fires in forest regions and also areas close to residential areas have highest importance in allocating land to the forest fire fighting station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Hierarchy Process
  • Delphi method
  • Firefighting station
  • Forest