بررسی روند پوسیدگی تنه درختان ناشی از صدمات بهره‌برداری در یک دوره 10 ساله در جنگل راش آمیخته (بررسی موردی: جنگل ناو اسالم گیلان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، خلخال، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

چکیده

صدمات وارد­آمده بر توده باقی­مانده در طی عملیات بهره‌برداری و کاهش کمی و کیفی توده در سال‌های بعد از بهره‌برداری یکی از مشکلات مدیریت جنگل به روش ناهمسال است. در این تحقیق روند پوسیدگی تنه و خسارت اقتصادی ناشی از آن در اثر صدمات بهره‌برداری در یک دوره 10 ساله در جنگل راش آمیخته در استان گیلان بررسی شد. حجم قسمت پوسیده تنه درختان از فرمول اسمالیان و حجم تنه درختان سرپا از جدول حجم محلی در قطعات نمونه 10 آری با شبکه آماربرداری منظم تصادفی در ابتدا و انتهای دوره محاسبه شد. نتایج نشان داد حجم تنه پوسیده 48/0 مترمکعب در هکتار در ابتدای دوره به 71/1 مترمکعب در هکتار در انتهای دوره افزایش یافت (01/0 >P ­). نسبت حجم تنه پوسیده به حجم سرپا از 24/0 درصد در ابتدای دوره به 81/0 درصد در انتهای دوره افزایش یافت (01/0 > ­P). روند حجمی پوسیدگی تنه 123/0 مترمکعب در هکتار در سال و روند اقتصادی پوسیدگی تنه 25/1 میلیون ریال در هکتار در سال برآورد شد. حجم پوسیدگی تنه در تمام گونه‌های درختی در انتهای دوره بیشتر از ابتدای دوره بود (01/0 > P). با افزایش قطر برابرسینه درختان، روند حجمی پوسیدگی افزایش یافت. به­منظور کاهش حجم پوسیدگی تنه درختان، صدمات وارد­آمده بر درختان باقی­مانده در جنگل در طی عملیات بهره‌برداری باید کاهش یابد، که این امر مستلزم برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی دقیق و اصولی هر یک از مراحل بهره­برداری، آموزش و بازآموزی کارکنان و ارزیابی مداوم صدمات بهره‌برداری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decay development of trees bole following logging damages in a 10 years period in mixed beech forest (Case study of Asalem-Nav forest in Guilan)

نویسندگان [English]

  • Farzam Tavankar 1
  • Mehrdad Nikooy 2
1 Assistant Professor, Department of Agriculture, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, I.R. Iran.
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh sara, I.R. Iran.
چکیده [English]

One of problems in managing of uneven-age forests is logging damages to residual trees and reducing stand quality and quantity in years after logging operation. In this research, trend of bole decay and economic loses by it, following logging damages, were analyzed at a 10 year period in a mixed beech forest in Guilan province. Volume of decayed section on trees bole was measured by Smalian formula, and volume of standing trees bole was estimated by local tree volume tables via plots of 0.1 ha area and systematic sampling design at the start and end of period. Results showed that volume of decayed bole were increased from 0.48 m3/ha at the start of period to 1.71 m3/ha at the end of period (P < 0.01). Ratio of decayed-bole volume to standing tree volume were increased from 0.24% at the start of period to 0.81% at the end of period (P < 0.01). The volume trend of decay was estimated 0.123 m3/ha/yr and the economic trend of decay was estimated 1.25 mil. Rial/ha/yr. The decay volume at the end of period was more than the start of period in the all tree species (P < 0.01). The volume trend of decay was increased by increasing of trees DBH. In order to reduction of trees-bole decay, logging damages should be reduced, that this issue needs to careful and principles planning of each logging stage, education and reeducation of logging personnel, and continuous assessment of logging damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bole decay
  • Bole wound
  • Ground skidding
  • Logging damages
  • Uneven-age stand