اثر تنک کردن بر زی‌توده نهال افرا پلت و زبان‌گنجشک در نهالستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

انجام جنگلکاری موفق در عرصه­های تخریب­یافته جنگلی و توسعة جنگل مستلزم تولید نهال باکیفیت در نهالستان است تا بتواند در شرایط نامساعد رشد کرده، مستقرشده و در رقابت با دیگر گونه­های مهاجم غالب شود. از کارهای بسیار مهم در نهالستان که تأثیر زیادی در بالا بردن کیفیت نهال دارد، تنک کردن است. از این­رو این پژوهش به­منظور ارزیابی تأثیر عملیات تنک کردن با فواصل مختلف (پنج و 10 و 15 و 20 سانتی­متری و تیمار شاهد) بر مشخصات کمی و کیفی نهال افرا پلت و زبان‌گنجشک در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی در نهالستان شماره یک شرکت سهامی نکا چوب (نهالستان چلمردی) انجام گرفت. نتیجه این بررسی بر روی مشخصاتی چون وزن خشک برگ و ساقه و ریشه و زی­توده کل نهال نشان داد که اثر تیمارهای مختلف تنک­کردن روی عامل­های مورد­بررسی در سطح پنج درصد اختلاف معنی­داری را نشان­ می­دهد، به‌طوری‌که تیمار با فواصل تنک کردن 20 سانتی­متری بیشترین تأثیر را روی عامل­های مورد بررسی در هر دو گونه داشته و با افزایش فواصل تنک­کردن مقادیر آن‌ها افزایش‌یافته است. همچنین بر اساس نتایج مناسب­ترین فاصله نهال برای افرا پلت فاصله تنک­کردن 15 سانتی­متری و برای زبان­گنجشک (ون) فاصله تنک­کردن 20 سانتی­متری تعیین شد. نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند در نهالستان­ها مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thinning effects on seedling’s biomass of Fraxinus excelsior L. and Acer velutinum Boiss in Nursery

نویسندگان [English]

  • Noor Mohammad Alaei Tajarkhili 1
  • Mohammad Reza Pourmajidian 2
  • Asqar Fallah 2
  • Seyed Mohammad Hojati 2
1 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I.R. Iran.
2 Associate Professor, Forestry department, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I.R. Iran.
چکیده [English]

Successful afforestation in destroyed forest areas and forest development requires high quality seedling production in nursery which can grow in adverse conditions, establish and be a dominant over competition with other species. One of the most important activities in nursery which has great effect on seedling quality is thinning. This research was conducted in North of Iran, Mazandaran province, nursery No.1 of Nekachoob company (chalmardy Nursery) to evaluate effects of thinning on quality and quantity of seedling characteristics of Acer insigne and Fraxinus excelsior in different thinning spaces (5, 10, 15, 20 cm and control) using CRB design. The results showed that thinning had significantly effect on leaf dry weight, stem dry weight, root dry weight, biomass. Thinning 20 cm treatment had the greatest impact on the examined factors in both species that increased with increasing distance in thinning. According to the results, the best space for Acer insigne was 15 cm thinning treatment and 20 cm for Fraxinus excelsior. The results of this study could be used for nursery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acer insigne
  • Fraxinus excelsior
  • Nursery
  • Quality of seedling
  • Thinning