بررسی موفقیت جنگل‌های دست کاشت سرو سیمین و سدر دئودار در دامنه‌های جنوب البرز؛ بررسی موردی: منطقه رودهن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان رودهن، رودهن، ایران.

2 استاد مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع رودهن، رودهن، ایران.

3 دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

در این پژوهش گونه‌های سرو سیمین و سدردئودار که در سال 1380 با فاصله 3 × 3 متر در منطقه استپی سرد و کوهستانی رودهن در 40 کیلومتری شرق تهران کاشته شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. ارتفاع منطقه حدود 1900 متر بالاتر از سطح دریا، جهت عمومی منطقه جنوب غربی، شیب کلی 10 تا 30 درصد، خاک قلیایی با بافت شنی دارای لایه‌های زیرسطحی سخت آهکی است. آماربرداری با قطعات دایره‌ای 10 آری و در شبکه آماربرداری 100 × 100 متر به‌صورت منظم تصادفی انجام و خصوصیات کمی و کیفی کلیه درختان موجود در داخل قطعه‌نمونه برداشت شدند. نتایج نشان داد که مقدار زنده‌مانی سدر دئودار حدود 74 درصد و سرو سیمین در قطعات مختلف بین 76 درصد تا 99 درصد بوده است. قطر درختان سرو سیمین بین 2 تا 18 و قطر درختان سدر دئودار بین 3 تا 12 سانتی‌متر و ارتفاع درختان سرو سیمین بین 5/1 تا 9 و ارتفاع درختان سدر دئودار بین 5/1 تا 6/5 متر نوسان داشت. اختلاف میانگین قطر و ارتفاع درختان سرو سیمین در قطعات مختلف از نظر آماری معنی‌دار بود. بیشتر درختان دارای تنه قایم و تک‌تنه، با تاج قرینه و شاداب بودند. به‌طورکلی هر دو گونه قابلیت کشت در عرصه‌های مشابه را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on success of man-made forests in southern slopes of Alborz, a case study: Roudehen

نویسندگان [English]

  • Sanaz Pourali 1
  • Masuod Aliha 2
  • Khosro Sagheb-Talebi 3
  • Maryam Dadgar 4
1 M.Sc. of Agronomy, Islamic Free University of Roudehen, Young researchers and elite club Roudehen, I.R. Iran.
2 Invited Professor, Islamic Azad University of Roudehen Branch, Roudehen, I.R. Iran.
3 Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR), Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran I.R. Iran.
4 Assistant Professor, Department of Soil Science, Islamic Azad University of Roudehen Branch, Roudehen, I.R. Iran.
چکیده [English]

In this study two species of Cupressus arizonica and Cedrus deodara were planted in 2001 with spacing of 3x3m in the cold and montane steppes of Roudehen region, located in 40 km of east of Tehran. The elevation of the area is 1900 m.a.s.l. on south-west aspect and moderate slopes with 10 to 30% inclination on alkaline soils with sandy texture and hard pan in lower layers. Randomized-systematic sampling was done in circular 1000 m2 plots with a network of 100 × 100 m. Quantitative and qualitative characteristics of all trees in the sample plots were studied. Results indicate that diameter at breast height of Cypress trees varied between 2 and 18 cm while that of Cedar trees varied between 3 and 12cm. Height of Cypress trees were measured between 1.5 and 9 m, whereas that of Cedar trees were between 1.5 and 5.6 m. The differences of mean diameter and height of Cypress trees within different plots were statistically significant. The survival rate of trees was calculated 74% for Cedar trees and 76% to 99% for Cypress trees in different plots. Most of the trees were vital and had single stem, straight trunk with symmetric crown. Frequency of semi-vital individuals among Cedar trees was higher. Adaptation and survival of trees are more important than wood production in plantations of dry and semi-dry steppic regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cedrus deodara
  • Cupressus arizonica
  • Dry and semi-dry
  • growth
  • Survival