ناحیه تأثیر جاده‌های جنگلی درجه سه بر فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر جاده­های جنگلی درجه سه بر فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی پوشش گیاهی تیپ ممرز-راش در جنگل خیرود نوشهر انجام شد. 36 خط‌نمونه به ‌طول 100 متر (در هر دامنه خاک­ریزی و خاک­برداری 18 خط­نمونه) از حاشیة جاده­ تا درون جنگل انتخاب و در طول هر خط­نمونه، هشت قطعه­نمونه به ابعاد 2×1 متر در فواصل صفر متری (حاشیة جاده)، پنج، 10، 15، 20، 30، 45 و 100 متری برداشت شدند. فاصلة اثرگذار جاده­ها روی درصد فراوانی خانواده­های گیاهی تا پنج متر نمایان بود، زیرا پس از این فاصله، درصد فراوانی دو خانوادة Fagaceae و Betulaceae به­صورت غالب در می­آید و خانواده­های Rosaceae، Cyperiaceae، Aceraceae و Poaceae، به­عنوان خانواده­های نورپسند، درصد حضورشان کاهش می­یابد. تأثیرگذاری جاده روی شکل زیستی تا فاصله پنج­متری نمایان است، زیرا از این فاصله به بعد کامه­فیت­ها حضور ندارند و شکل زیستی غالب منطقه از همی­کریپتوفیت به فانروفیت تغییر می­یابد. جاده­های مورد بررسی تا فاصلة پنج‌متری بر پراکنش جغرافیایی پوشش گیاهی تأثیر دارد، زیرا از این فاصله به بعد از درصد فراوانی کروتیپ نیمه­­جهان­وطنی و جهان­وطنی به­نسبت زیادی کاسته می­شود و بر درصد عناصر چند­ناحیه‌ای و اروپا-سیبری افزوده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zone effect of secondary forest roads on flora, life forms, and chorology of plants

نویسندگان [English]

  • Azade Deljooei 1
  • EHsan Abdi 2
  • Mojgan Hasanvand 3
  • Seyed Mohammad Moein Sadeghi 4
  • Soqra Kaybondori 5
1 Ph.D. student of Forest Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
2 Associate professor, Department of Forestry and Forest Economics, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
3
4 PhD student of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
5 M.Sc. student of Forest Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
چکیده [English]

This study aims to determine zone effect of secondary forest roads on flora, life form and chorology of beech-hornbeam stand in Kheyroud forest of Nowshahr. 36 transects with the length of 100 m (number of 18 transects on each of up and down slope) from road edge in to the forest interior were selected, also number of eight plots with the size of 1×2 m at the distances of zero (road edge), five, 10, 15, 20, 30, 45 and 100 m were established. Edge effect of roads on the frequency of the plants was appeared up to five meter because after this interval, Fagaceae and Betulacese families were dominant and Rosaceae, Cyperiaceae, Aceraceae and Poaceae were as a light tolerant family so the presence of them decreased. Edge effect of roads were apparent up to five meter, because after this distance Chamaephytes did not exist and life form of the study site changed from Phanerophytes to Hemicryptophytes. Roads of the study site had an effect on chorology up to five meter. After this distance semi cosmopolitan and cosmopolitan decreased and percentage of Pluriregional and Europe-Siberian increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beech-hornbeam type
  • Kheyroud forest
  • Road ecology
  • Transect