اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد علیجانپور

آمار و اندازه گیری جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=490&Ln=fa
a.alijanpoururmia.ac.ir
0000-0003-3389-930X

h-index: 8  

سردبیر

دکتر جواد اسحاقی راد

جنگلشناسی و اکولوژی جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=477&Ln=fa
j.eshaghurmia.ac.ir
0000-0002-2359-8020

h-index: 6  

مدیر داخلی

دکتر عباس بانج شفیعی

جنگلداری و مدیریت جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=479&Ln=fa
banedgyahoo.com
0000-0003-1832-4882

h-index: 8  

کارشناس نشریه

دکتر هادی بیگی حیدرلو

مدیریت جنگل، سنجش از دور و GIS استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=699&Ln=fa
h.beygiurmia.ac.ir
0000-0002-7070-6178

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

دکتر داوود آزادفر

بیوتکنولوژی جنگل دانشیار، گروه جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه گرگان، گرگان، ایران

gau.ac.ir/Professor/azadfar
azadfar.dgmail.com
0000-0001-5022-4326

h-index: 2  

دکتر جواد اسحاقی راد

جنگلشناسی و اکولوژی جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=477&Ln=fa
j.eshaghurmia.ac.ir
0000-0002-2359-8020

h-index: 6  

دکتر عباس بانج شفیعی

جنگلداری و مدیریت جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=479&Ln=fa
banedgyahoo.com
0000-0003-1832-4882

h-index: 8  

دکتر خسرو ثاقب طالبی

جنگلشناسی استاد، گروه اکولوژی جنگل و جنگل‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

scientometric.areeo.ac.ir/Person.php?personId=568
saghebtalebirifr-ac.ir
0000-0001-6831-7125

h-index: 12  

دکتر سید محسن حسینی

اکولوژی استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hosseini
hosseinimodares.ac.ir
0000-0001-8870-4683

h-index: 24  

دکتر نقی شعبانیان

جنگلکاری، اصلاح نژاد و اکولوژی جنگل دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~nshabanian/#top
n.shabanianuok.ac.ir
0000-0002-5462-0374

h-index: 11  

دکتر جهانگیر فقهی

محیط زیست و سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/jfeghhi
jfeghhiut.ac.ir
0000-0003-2253-5789

h-index: 11  

دکتر مجید لطفعلیان

مهندسی جنگل استاد، جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران.

simap.sanru.ac.ir/homepage/M.Lotfalian/
mlotfaliansanru.ac.ir
0000-0002-8508-4447

h-index: 15  

دکتر احمد علیجانپورر

آمار و اندازه گیری جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=490&Ln=fa
a.alijanpoururmia.ac.ir
0000-0003-3389-930X

h-index: 8  

دکتر رامین نقدی

مهندسی جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

guilan.ac.ir/~rnaghdi
rnaghdiguilan.ac.ir
0000-0002-6671-0369

h-index: 16  

دکتر سلیمان محمدی لیمائی

اقتصاد جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

guilan.ac.ir/~limaei
limaeiguilan.ac.ir
0000-0001-6379-6120

h-index: 17