اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد علیجانپور

آمار و اندازه گیری جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=490&Ln=fa
a.alijanpoururmia.ac.ir
0000-0003-3389-930X

سردبیر

جواد اسحاقی راد

جنگلشناسی و اکولوژی جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=477&Ln=fa
j.eshaghurmia.ac.ir
0000-0002-2359-8020

مدیر داخلی

عباس بانج شفیعی

جنگلداری و مدیریت جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=479&Ln=fa
banedgyahoo.com
0000-0003-1832-4882

ویراستار ادبی

بهمن نزهت

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=71&Ln=fa
b.nozhaturmia.ac.ir

ویراستار انگلیسی

عباس بانج شفیعی

جنگلداری و مدیریت جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=479&Ln=fa
banedgyahoo.com
0000-0003-1832-4882

کارشناس نشریه

هادی بیگی حیدرلو

مدیریت جنگل، سنجش از دور و GIS دکتری جنگلداری، گروه مهندسی جنگل، برنامه ریزی مدیریت جنگل و اندازه گیری های زمینی، دانشکده جنگل شناسی و مهندسی جنگل، دانشگاه براشوف، براشوف، رومانی

hadibeygiyahoo.com
0000-0002-7070-6178

اعضای هیات تحریریه

داوود آزادفر

بیوتکنولوژی جنگل دانشیار، دانشگاه گرگان

azadfar.dgmail.com

جواد اسحاقی راد

جنگلشناسی و اکولوژی جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=477&Ln=fa
j.eshaghurmia.ac.ir
0000-0002-2359-8020

عباس بانج شفیعی

جنگلداری و مدیریت جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=479&Ln=fa
banedgyahoo.com
0000-0003-1832-4882

خسرو ثاقب طالبی

جنگلشناسی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

saghebtalebirifr-ac.ir

سید محسن حسینی

اکولوژی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

hosseinimodares.ac.ir

نقی شعبانیان

جنگلکاری، اصلاح نژاد و اکولوژی جنگل دانشیار، دانشگاه کردستان

n.shabanianuok.ac.ir

جهانگیر فقهی

محیط زیست و سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی استاد، دانشگاه تهران

jfeghhiut.ac.ir
0000-0003-2253-5789

مجید لطفعلیان

مهندسی جنگل استاد، جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران.

simap.sanru.ac.ir/homepage/M.Lotfalian/
mlotfaliansanru.ac.ir
0000-0002-8508-4447

h-index: 15  

احمد علیجانپورر

آمار و اندازه گیری جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=490&Ln=fa
a.alijanpoururmia.ac.ir
0000-0003-3389-930X

رامین نقدی

مهندسی جنگل استاد، دانشگاه گیلان

naghdiryahoo.com

سلیمان محمدی لیمائی

اقتصاد جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

guilan.ac.ir/~limaei
limaeiguilan.ac.ir
0000-0001-6379-6120

h-index: 17