نویسنده = مریم دهستانی اردکانی
اثر کود دامی و ورمی‌کمپوست بر افزایش تحمل شوری گیاه باران طلایی‌

دوره 5، شماره 4، دی 1398، صفحه 541-556

10.30466/jfrd.2019.120793

مریم دهستانی اردکانی؛ مسعود دشتی؛ مصطفی شیرمردی؛ علی مومن پور


استفاده از مواد جایگزین آگار در کشت درون شیشه‏ای گیاه سرو (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 489-499

الهه زمانی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی آبادی